RISE Research Institutes of Sweden AB

Förstudie ska undersöka hur bioraffinaderi i storformat kan realisera bioekonomin

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 11:33 CET

Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar för att realisera den bioekonomi som så många pratar om genom att skapa ett fullskaligt bioraffinaderi som, från hållbar skogsråvara, framställer ett flertal olika produkter vilka ersätter oljebaserade produkter. Processum leder den förstudie som stöds av 13 företag representerande skogsägare liksom skogs-, kemi- och detaljhandelsföretag.

Med förstudien vill Processum tillsammans med sina projektpartners visa hur ett storskaligt bioraffinaderi baserat på virke från hållbart svenskt skogsbruk kan bidra till att skapa den bioekonomi som alla eftersträvar. Förstudien avser att identifiera, beskriva och utvärdera en anläggning med en optimal sammansättning av processer och produkter.
Förutom produktion av en miljon ton textilcellulosa är avsikten att ett bioraffinaderi även ska kunna producera ytterligare produkter, exempelvis proteinprodukter, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas. Genom att använda etablerad teknik och innovationer som är nära kommersiella genomföranden, finns möjlighet att tillverka ytterligare produkter. En förutsättning är att tillverkningen ska vara energimässigt självförsörjande och ha högt resursutnyttjande.

– Vi vill ta steget från tanke till handling genom att i en förstudie utreda förutsättningarna för att skapa det storskaliga bioraffinaderi som krävs för att, till konkurrenskraftiga kostnader, ersätta oljebaserade produkter, säger Magnus Hallberg, vd för Processum.

– Under flera år har vi, tillsammans med klustermedlemmar och andra aktörer, utvecklat bioraffinaderiprocesser och produkter. Flera av dem är nu redo för industriell uppskalning. Det krävs en storskalighet för att produkterna ska vara lönsamma och för att råvaran ska nyttjas så högvärdigt som möjligt.

– För att ha en chans att realisera ett projekt som detta är det nödvändigt med en bred satsning, betonar Lars Winter, vice ordförande i Processum. För att nå framgång krävs såväl tekniskt kunnande liksom marknadskunnande, vilket deltagarna i förstudien bidrar med. Styrkan är att parterna i förstudien representerar hela värdekedjan från skog till produkter, dessutom på den globala marknaden.

– Skogen har, och kommer att få, en än större roll i den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Denna förstudie ska visa på den potential som finns när vi omsätter forskningsresultat till faktiska produkter. Fossila råvaror kan ersättas genom att den svenska skogen används till helt nya produkter. Vi har positiva signaler på att detta är i linje med vad regeringen vill genomföra, tillägger Magnus Hallberg.

Förstudien finansieras till hälften av Länsstyrelsen Västernorrland och till hälften av deltagarna i förstudien. Den leds av Processum och kommer att utföras av det internationella konsultföretaget Pöyry tillsammans med parterna.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Hallberg, VD Processum
tel. 010-516 67 63, mobil: 073-064 70 21.
Lars Winter, Vice Ordförande Processum
tel. 0660-756 11, mobil: 070-207 51 13.

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan sommaren 2016, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. 

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise