Rail Test Nordic

Förstudien ger grönt ljus för fortsatt realisering av tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 14:13 CET

De marknadsmässiga förutsättningarna för en upprustning av tvärbanan mellan Jörn

och Arvidsjaur, till en fullskalig tågtestanläggning har nu undersökts i en förstudie.


I en förstudie, finansierad av Vinnova och med IUC Västerbotten som projektledare, har nu

de marknadsmässiga förutsättningarna för en tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur

undersökts.


Stort behov av testbanan

Som en del i förstudien har man träffat några av de största tågtillverkarna i Europa, samt

även de som specificerar och köper tåg. Samtliga understryker behovet av en testbana

med de egenskaper som planeras för banan mellan Jörn och Arvidsjaur i Västerbottens

inland.


Befintliga testbanor i övriga Europa är hårt belagda och det finns en trend att

testverksamheten ökar. Tillverkarna själva bedömer att tågtesterna kommer att öka med

50% de närmaste åren.


Förutom ”normal” testverksamhet som görs sommartid finns också behov av att testa tåg

under vinterförhållanden. Här finns en stor efterfrågan av att bygga upp kunskap och att

utveckla testmetoder. Detta understryker både tillverkare av tåg och de som använder tåg.

Vi vet att bristande kvalitet i järnvägssystemet kostar samhället många miljarder i dag och

att den enskilt största orsaken till förseningar i tågtrafiken är fordonsfel. Med sin placering

mellan Jörn och Arvidsjaur kan testbanan erbjuda funktionella tester året runt, vilket

välkomnas av tillverkarna.


Fortsatta steg mot förverkligande

Förstudiens goda resultat leder nu vidare till ett nytt steg i testbanans förverkligande. Man

kommer att arbeta vidare med en realiseringsstudie där man mer noggrant tittar på

utformning av banan, testmetoder, testutrustning, finansieringsformer mm. samt tar fram ett

mer detaljerat beslutsunderlag för vidare arbete med bland annat projektering.


För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Wallberg, Förstudieansvarig, +46 (0)70 313 19 94

Lars-Åke Tjernström, Verksamhetsledare, +46 (0)70 651 94 06

Karolina Andersson, Marknadsansvarig, +46 (0)70 260 56 46

Rail Test Nordic arbetar med utvecklingen av en 7,5 mil lång testanläggning för spårbunden teknik mellan Jörn och Arvidsjaur i norra Sveriges inland. Testbanan kommer att möjliggöra funktionella tester året runt som efterfrågas av hela Europas tågindustri. Anledningen till att tågen inte kommer i tid är ofta fordonsfel på grund av för lite testmöjligheter. En internationell testbana med exakt rätt klimatförhållanden och god kompetens kan hjälpa till att skapa en mer tillförlitlig tågtrafik för hela Europa.