Länsstyrelsen i Stockholms län

Försurningen minskar i länets skogar

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:50 CEST

Försurningen i Stockholms läns skogsmarker avtar. Det visar nya utvärderingar av markanalyser från 1980-talet och framåt. Den positiva utvecklingen är tydligast i länets norra del, men fram till 2010 beräknas försurningen ha minskat i större delen av länets skogsmarker.

- Den positiva utvecklingen beror till stor del på att nedfallet av svavel har minskat, säger Lennart Ljungqvist på Länsstyrelsens miljöinformationsenhet. Prognoser visar på en fortsatt positiv utveckling och markvattenanalyser visar också att en återhämtning är på gång. Denna gäller oavsett skogsytornas surhet när mätningarna startade.

Nedfallet av svavel har halverats under en period på tio till femton år. Nedfallet av kväve har däremot minskat endast marginellt. En upplagring av kväve i markskikten kvarstår som problem.

I utvärderingen har markprov från 145 provytor använts. Proven är tagna mellan 1983 och 2002 i olika delar av länet.

Undersökningarna är gjorda i marker som klassas som produktiv skogsmark. Utvecklingen i näringsfattiga marker med tunna jordtäcken är inte med i utvärderingen. Våra hällmarkstallskogar hör till dessa näringsfattiga marker och är normalt de som är känsligast för påverkan av svavel- och kvävenedfall. Dessa markområden, som är vanligast i länets södra delar, förbättras långsammare än de produktiva skogsmarkerna.

Ladda ned rapporten Hur mår skogen och skogsmarken i Stockholms län (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/M/Rapportserien/2006/R2006_04_Hur_mar_skogen_WEBB.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lennart Ljungqvist, Länsstyrelsens miljöinformationsenhet, tfn 08-785 51 30

Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se