Enköpings kommun

Förtydligande angående artikel i Enköpingsposten

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:32 CET

Jag skrev ett internt e-postmeddelande till kommunens chefsgrupp som i två punkter om vardera fyra rader avhandlade vad som principiellt gäller dels om kommunen avser att väcka talan mot någon och dels vad som bör gälla när kommunen ska utdela "officiell kritik" . För säkerhets skull förtydligade jag att jag med detta menar att det är kommunen som företräds i kritiken och att det gäller extern part.

I en artikel på första sidan samt en helsida inne i tidningen under rubriken "informera chefer innan du ger offentlig kritik" påstår EP att jag försöker tysta tjänstemän! EP kan tydligen inte skilja mellan begreppen officiell och offentlig. Mitt interna meddelande avsåg helt och enbart sammanhang där det är kommunen som är avsändare av kritiken, vilket tydligt framgår av det e-postmeddelande som EP grundar sin artikel på. I detta anges i klartext att mitt budskap gäller officiell kritik. Det tycks EP tro är detsamma som offentlig kritik. Det hade inte ett dugg att göra med enskilda medarbetares kritiserande av både kommunen och utomstående som EP framställer saken. Vi har som arbetsgivare naturligtvis inte att göra med vad enskilda medarbetare säger och till vem. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad. Vad kommunen säger däremot angår i allra högsta grad dess ledning. I den intervju som EP gjorde med mig inför artikeln var jag mycket noga med att tydliggöra denna distinktion. Jag märkte dock på reaktionerna att denna upplysning inte ville fästa, möjligen därför att storyn då naturligtvis förstörts. Om det förhöll sig som EP söker påskina så skulle jag ju faktiskt göra mig skyldig till grundlagsbrott! En minst sagt oerhörd anklagelse.

Kommunen kan ha anledning av många skäl att framföra kritik. Som tillsynsansvarig inom en lång rad samhällsområden (miljö, alkoholutskänkning, djurskydd, livsmedelshygien, social omvårdnad i privat regi, brandskydd mm) är det ibland kommunens skyldighet att framföra kritik. Sådan kritik har i sin skarpaste form karaktär av kommunal myndighetsutövning och i en rättsstat som vår ska all myndighetsutövning grundas på formella beslut som har stöd i författning. Då är det inte bara fråga om att som chef eller politiker "vara informerad". Då ska man t o m formellt besluta om kritiken. Den kan då också vara kopplad till sanktioner, t ex vitesförelägganden. I andra situationer kan bedömningen bli att det räcker med muntliga påpekanden. Kommunen har återkommande anledning att framföra officiell kritik i de mest skilda sammanhang. Nyligen var jag själv med den politiska ledningen och framförde kritik mot hur SJ/Banverket sköter tågtrafiken.

I övrigt citerar jag Enköpings kommuns kommunikationspolicy där ansvaret för kommunens kommunikation regleras.

” Ansvaret för kommunikation och information följer verksamhetsansvaret. Det
betyder att varje nämnd och förvaltning ansvarar för kommunikation om och från
sin egen verksamhet inom ramarna för detta och underliggande dokument.
I Enköpings kommun innebär det att
• Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsekontoret svarar för övergripande
information och kommunikation om kommunen inklusive
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens beslut
• Nämnder och styrelser svarar genom sina förvaltningar för
samhällsinformation och medborgardialog inom respektive ansvarsområde.
De ansvarar också för brukardialog, synpunkts- och klagomålshantering
samt marknadsföring av egna verksamheter.”


Med vänlig hälsning

Åsa Byman Falck
kommundirektör
Enköpings kommun
745 80 Enköping
växel 0171 - 250 00
direkt 0171 - 251 68
mobil 070 - 275 15 13
asa.byman-falck@enkoping.se

Här kan du hämta vår kommunikationspolicy i pdf-format, 64,9 KB: http://www.enkoping.se/files/pdf/pressrum/kompolicy.pdf