Vicore Pharma Holding AB

Förtydligande avseende pressmeddelande om stärkt rörelsekapital

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 10:37 CET

Med referens till onsdagens pressmeddelande med titeln "Vicore Pharma förstärker rörelsekapitalet", publicerat den 4 januari 2017, klockan 17:15 CET, vill bolaget gå ut med ett förtydligande.

Vicore Pharma Holding har ingått ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital till Bolaget. Upplägget innebär att Protem Wessman lånar ut 250.000 aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på eller utanför marknaden under en period av ca 1-6 månader.

De likvida medel Recall Capital erhåller lånas ut till Vicore Pharma Holding löpande utan ränta. Lånet kan sedan återbetalas av Vicore Pharma Holding antingen med kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för Vicore Pharma Holding, via en riktad nyemission till Recall Capital. Recall Capital kan sedan återföra aktierna till Protem Wessman. Avtalet kan ensidigt sägas upp eller förlängas av Vicore när som helst. Varken Göran Wessman eller Protem Wessman erhåller någon ersättning för upplägget.

Avtalet förväntas under en flermånadersperiod generera sammanlagd lånelikvid till Vicore Pharma Holding om ca 4-5 miljoner kronor.

Det är styrelsens uppfattning att rörelsefinansieringen genom detta upplägg är gynnsamt för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 070-917 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Göran Wessman, styrelseordförande
Tel: 070-816 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari kl. 12.55 CET.

Vicore Pharmas affärsstrategi är att leda utvecklingen av nya molekyler med agonistisk verkan på AT2 receptorn för att utveckla framgångsrika läkemedel.