Fiskeriverket

Förtydligande om skyldigheten att föranmäla landning av fisk och skaldjur

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 11:10 CEST

Frågor inkommer till Fiskeriverket i anledning av den ändring som skett i 8 kap. 5 § Fiskerverkets föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Frågorna rör om skyldighet att föranmäla fångst av fisk i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt även gäller fångst av skaldjur. Fiskeriverket får i anledning härav informera om att skyldighet att föranmäla landning av fångst av fisk enligt aktuella paragraf även innefattar landning av fångst av skaldjur såsom t.ex. kräfta eller räka.

Bakgrund

Sedan den 1 september 2008 lyder Fiskeriverkets föreskrift (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område 8 kap. 5 § första stycket såsom följer:

"Vid landning av fångst i eller vid ankomst med fångst ombord till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg göra förhandsanmälan till Fiskerikompetenscenter (FKC) senast två timmar för ankomst till hamnen om fångsten utgörs av mer än 300 kilogram
1. torsk från Östersjön, eller
2. fisk, av andra arter än de som anges i andra stycket 1, som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt."

Andra arter som anges i andra stycket 1 är sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis för vilka andra regler gäller.

De frågor som inkommer till Fiskeriverket i anledning av paragrafens ändring rör frågan om begreppet fisk i punkt 2 ovan även innefattar skaldjur. Fiskeriverket får här peka på att paragrafen nu inte ändrats i detta avseende och att begreppet styrs av den definition som återfinns i Fiskelagens (1993:787) § 4. Denna lyder: "Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur"."

Skyldighet att föranmäla landning av fångst av fisk enligt enligt aktuella paragraf innefattar således även landning av fångst av skaldjur.