Saco

Förutsättningar för rökfria serveringsmiljöer

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 00:00 CEST

Remissvar till Socialdepartementet. SACO har i tidigare remissvar (2001-02-14) rörande Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) - Mål 12 - Minskat tobaksbruk inklusive förslaget till lagändring i tobakslagen (1993:81) framfört följande:

"SACO ställer sig bakom förslaget till ändring i tobakslagen som innebär att restauranger och andra serveringsställen görs rökfria men att det kan finnas en möjlighet att tillåta rökning i någon eller några delar av lokalerna, där dock servering inte får bedrivas. Vi inser att förslaget kan uppfattas som kontroversiellt och drastiskt och att det finns en risk för överträdelser och minskad respekt för lagstiftningen. SACO anser dock att förslaget är motiverat ur såväl hälsosynpunkt (passiv rökning för anställda och gäster) som i preventivt syfte (hindra ungdomar från att förknippa krogmiljön med rökning). Ett annat viktigt syfte är att inte utestänga personer med allergier, astma eller känsliga luftrör från restaurang-besök. Internationella erfarenheter finns som visar på positiva effekter för alla parter."

Föreliggande rapport från Statens Folkhälsoinstitut konstaterar att det finns starka skäl som talar för att en lagregel om rökförbud på serveringsställen bör gälla alla serveringsställen och genomföras fullt ut vid ett och samma tillfälle. FHI kan även tänka sig att det i enlighet med Nationella folkhälsokommitténs förslag bör vara möjligt att inrätta speciella rökrum. I rapporten framhålls även nödvändigheten av en tillräckligt lång omställningstid för såväl branschen som för allmänheten efter det att riksdagen har fattat beslut om rökfrihet i serveringsmiljöer. Under omställningstiden skall information och utbildning liksom möjligheter till utökad rökavvänjning kunna erbjudas.

SACO ställer sig bakom den redovisning och de slutsatser som FHI gör och tillstyrker därmed att regeringens och riksdagens uttalade mål om rökfria serveringsmiljöer från och med år 2004 sker genom utökad lagstiftning. Medlemsförbundet Sveriges läkarförbund tillstyrker på samma sätt förslaget.

SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION

Gunnar Wetterberg
Kerstin Hildingsson