Folkpartiet

Folkpartiets riksdagsgrupp har sagt ja till att stödja ett förslag från regeringen om hemlig rumsavlyssning, s.k. buggning

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 08:38 CET

Frågan om polisen ska ha rätt att använda hemlig rumsavlyssning vid allvarliga brott har diskuterats sedan 1980-talet. I de flesta jämförbara länder har polisen den möjligheten. De förslag som förts fram i Sverige har dock stoppats för att de inte tillräckligt beaktat skyddet för oskyldigas personliga integritet.

Folkpartiet har sedan flera år haft uppfattningen att utvecklingen av den grova, organiserade brottsligheten är så oroväckande att möjligheten för polisen att bugga bör införas på villkor att den förenas med betryggande garantier för rättssäkerheten. Allians för Sveriges rättsgrupp föreslog också för en tid sedan att buggning bör tillåtas i Sverige.

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag om buggning, som återigen fick kritik av Lagrådet. Regeringen har nu klargjort att den är redo att acceptera ett antal av de invändningar som Lagrådet kommit med.

Folkpartiet ser det som en stor framgång att en proposition nu läggs fram som både ger polisen förbättrade möjligheter att bekämpa den grova, organiserade brottsligheten och samtidigt uppfyller de krav på rättssäkerhet som integritet som folkpartiet fört fram.

Förslaget innebär i korthet följande:

Hemlig rumsavlyssning ska få användas vid förundersökning avseende brott som har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år, t.ex. terroristbrott, mord, dråp och grova rån.

Metoden ska även kunna tillämpas vid förundersökning angående vissa andra allvarliga brott, såsom grova narkotikabrott, människohandel, koppleri och grova sexbrott.

Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig och om det rör sig om en tredje persons bostad ställs ännu högre krav.

Ett stort antal lokaler utesluts helt från buggning, det gäller bl.a. redaktioner, advokatkontor, läkarmottagningar, socialkontor och lokaler där det förekommer själavård.

I sammanhanget är det viktigt att det nu finns en lagstiftning på plats som reglerar användningen av så kallad överskottsinformation.

De förbättringar som varit viktiga för folkpartiet i det nu aktuella förslaget är bland annat följande:

* En parlamentarisk nämnd inrättas för att följa användningen av hemliga tvångsmedel.

* Fler lokaler än tidigare angivits, bland annat läkarmottagningar, ska aldrig få avlyssnas.

* Beslut ska alltid fattas av domstol - det ”snabbspår” som ingått i det tidigare förslaget, där polisen i vissa fall skulle kunna bugga utan domstolsbeslut, har tagits bort.

* En person som varit utsatt för buggning ska informeras i efterhand. Det innebär att den som avlyssnats felaktigt har möjlighet att få skadestånd. Regeringen har åtagit sig att skyndsamt ta fram beslutsunderlag för införande av en sådan bestämmelse.

Presskontakt:
Helena Dyrssen
Stabschef partiledarstaben
070 - 772 7447