Försvarsdepartementet

Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:18 CEST

Folkrättskommittén (Fö 2007:06) har i dag överlämnat sitt enhälliga betänkande "Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning" (SOU 2010:72) till försvarsminister Sten Tolgfors. I betänkandet kartläggs och analyseras det svenska genomförandet av den humanitära rätten (”krigets lagar”). I en separat bilaga presenteras ett utkast till "Svensk manual i humanitär rätt m.m." Kommittén har tidigare redovisat delbetänkandet "Krigets Lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser" (SOU 2010:22) som är en kommenterad sammanställning av de för Sverige gällande humanitärrättsliga traktater samt deras genomförande i Sverige.

I betänkandet redovisar kommittén de traktater inom den humanitära rätten som Sverige ratificerat sedan 1980-talet samt analyserar hur traktaterna genomförts nationellt och lämnar förslag till vissa åtgärder. Dessutom lämnar kommittén information och resonerar om aktuella frågor och övrig utveckling inom den humanitära rättens område (t.ex. nya domstolar, fredsinsatser och nya former av stridande på slagfältet). Särskild uppmärksamhet ägnas Internationella Rödakorskommitténs sedvanerättsstudie från 2005. Kommittén anser att denna studie på ett värdefullt sätt sammanställer sedvanerätten inom den humanitära rätten, och att Sverige bör verka för ett godtagande av de regler som identifierats i studien.

Kommittén kartlägger och analyserar vidare frågorna om svensk utbildning i humanitär rätt och behovet av en svensk manual i humanitär rätt. Dessutom lämnar kommittén förslag till författningsändringar som bl.a. syftar till att möjliggöra en svensk ratificering av tilläggsprotokoll III till Genèvekonventionerna.

Det utkast till svensk manual i humanitär rätt m.m. som Folkrättskommittén tagit fram är främst utformat för att tillgodose de behov som personalen på den operativa nivån inom Försvarsmakten och de civila och militära folkrättsliga rådgivarna har när det gäller tolkning och tillämpning av den humanitära rätten. Syftet med en manual är att ge vägledning för militärt beslutsfattande samt att främja efterlevnaden av den humanitära rätten. I utkastet redovisas på ett detaljerat men ändå överskådligt sätt hur den militära personalen får agera enligt ”krigets lagar”, delar av de mänskliga rättigheterna samt utifrån svensk policy.

Dag Victor
Ordförande
070-440 32 28

Kristina Lindvall
Sekreterare
08-405 23 66

Cecilia Tengroth
Sekreterare
0708- 24 04 99