Folksam

Folksam Liv – Finansiell information

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:50 CET

Nyckeltal januari – december 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående period)

  • Totalavkastning 2010: 8,7 (10,3) procent
  • Totalavkastning genomsnitt 5 år (2006-2010): 5,1 (5,3) procent
  • Solvensgrad: 159 (149) procent
  • Kollektiv konsolidering: 116,3 (113,1) procent
  • Återbäringsränta verksamhetsgren Folksam: 6,0 (5,0) procent
  • Återbäringsränta verksamhetsgren KP: 11,0 (5,0) procent

För helåret 2010 rapporterar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 8,7 (10,3) procent. Solvensgraden* har stärkts ytterligare genom den goda avkastningen och uppgår till 159,0 (149,0) procent. Det innebär fortsatt goda förutsättningar att genom strategiska val i kapitalförvaltningen skapa hög avkastning.

Per den 31 december 2010 uppgick kollektiv konsolideringsnivå** för premiebestämda försäkringar till 116,3 (113,1) procent. Återbäringsräntan omvärderas löpande med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen.

– Folksam har nu i ett antal år och under olika marknadsförhållanden visat att vi kan hantera risker och möjligheter i kapitalförvaltningen för att skapa långsiktigt god avkastning till våra sparare. Vår avkastning under den senaste femårsperioden visar att Folksam är en aktör att räkna med inom tjänstepensionsområdet, säger Anders Sundström, vd Folksam.

Reviderat bokslut för Folksam Liv och Folksam Sak publiceras den 25 mars.

* Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. För ett garanterat belopp om 100 kronor finns tillgångar motsvarande 159 kronor.
** Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till det värde som totalt fördelats på spararnas försäkringar, både garanterade och ej garanterade belopp.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, ekonomidirektör Folksam, telefon 08-772 66 81, 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder
försäkringar och pensionssparande, såväl privat pensionssparande som placering av premiepension. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.