Folksam

Folksam Liv – Finansiell information kvartal 3

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 08:58 CET

Nyckeltal januari – september 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

- Totalavkastning 8,1 (8,1) procent
- Solvensgrad 146,0 (146,0) procent
- Kollektiv konsolidering 117,2 (110,9) procent
- Återbäringsränta Folksam 6,0 (5,0) procent
- Återbäringsränta KP Pension och Försäkring 10,0 (5,0) procent


För tredje kvartalet 2010 redovisar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 8,1 (8,1) procent. Solvensgraden* är fortfarande stark och uppgår till 146,0 (146,0) procent. Den 30 september 2010 uppgick konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar till 117,2 (110,9) procent. Återbäringsräntan var 6,0 (5,0) procent.

Återbäringsräntan omvärderas löpande med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen.

– Vi har en stark solvensgrad trots att de långa räntorna fortsatt nedåt. Det ger oss goda möjligheter att skapa en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder även i framtiden. Vår kapitalförvaltning visar också den här perioden en god avkastning. Det är framförallt den positiva utvecklingen på den svenska aktiemarknaden som bidrar positivt i kombination med en framgångsrik ränteförvaltning. Vår höga konsolidering borgar också för en fortsatt hög återbäringsränta, säger Anders Sundström, vd Folksam

– Det är positivt att vårt dotterbolag KPA Pension kan redovisa en totalavkastning på 7,5 procent, säger Anders Sundström.

* Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, ekonomidirektör Folksam, telefon 08-772 66 81, 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på
www.folksam.se