Folksam

Folksam Liv – Finansiell information kvartal 4, 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 10:18 CET

Nyckeltal januari – december 2009:
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

- Totalavkastning 10,3 (0,9) procent
- Solvensgrad 149 (117) procent
- Kollektiv konsolidering 113 (105) procent
- Återbäringsränta Folksam 5 (1) procent
- Återbäringsränta KP Pension och Försäkring 5 (1) procent
För helåret 2009 redovisar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 10,3 (0,9) procent. Solvensgraden* var 149 (117) procent. Den 31 december 2009 uppgick konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar till 113 (105) procent. Återbäringsräntan var 5 (1) procent.

Från och med den 1 januari 2010 höjde Folksam återbäringsräntan från 5 procent till 9 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring.

– Totalavkastningen har under 2009 förbättrats som en följd av den mycket goda utvecklingen på aktiemarknaden i kombination med en ökad aktieandel i förvaltningen. Folksam Liv har en stark finansiell ställning och solvensgraden visar att bolaget väl lever upp till de garanterade åtagandena mot kunderna, säger Anders Sundström, vd Folksam.

* Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, ekonomidirektör Folksam, telefon 08-772 66 84, 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se