Västra Götalandsregionen

Folktandvården Västra Götaland - Årsredovisning 2010

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 17:04 CET

Folktandvårdens fjärde år kännetecknas liksom de tre föregående av en ekonomi i balans. Förvaltningens cirka 2 900 medarbetare omsätter nästan 2 miljarder kronor och uppvisar ett positivt resultat om 17,5 miljoner.

Folktandvården agerar på en konkurrensutsatt marknad och finansieras i huvudsak via externa intäkter från kunderna och via den gemensamma ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvård som finns framtagen i Västra Götaland för offentliga och privata utförare.

För att kunna utveckla vår verksamhet så att den på ett ännu bättre sätt motsvarar - eller till och med överträffar - våra patienter och kunders förväntningar är det nödvändigt med en ekonomi i balans, som ger oss ett nödvändigt utvecklingsutrymme för framtiden.

Inte bara pengar

I Årsredovisningen redovisas förutom det ekonomiska resultatet, även Folktandvårdens andra fokusområden, det vill säga framgångsfaktorerna för att nå vår vision Frisk i munnen hela livet. De tre områdena är:

• Kund-/patientperspektivet:
I våra undersökningar berättar våra kunder/patienter att de överlag är mycket nöjda med oss som vårdgivare och gärna rekommenderar oss till andra. I årets resultat är det extra glädjande att unga i högre grad än tidigare säger sig vilja fortsätta som kunder hos Folktandvården efter den fria tandvården.

• Verksamhetsperspektivet:
Vi finns till för alla – barn, vuxna och äldre - för att ge stöd, råd och behandlingar för att de ska kunna vara friska i munnen hela livet. Preventiva åtgärder i skolorna, erbjudande om Frisktandvård – tandvård till fast pris - och etableringen av Centrum för Äldretandvård är tre prioriterade verksamhetsområden.

• Medarbetarperspektivet:
Brist på tandläkare i landsorten är en av våra största utmaningar. Under året har både kort- och långsiktiga åtgärder vidtagits. Givetvis är våra medarbetares egen hälsa avgörande för både det egna välbefinnandet och verksamheten. Sjukfrånvaron har fortsatt minska under 2010 och Folktandvården kommer att fortsätta stimulera alla medarbetare till egen friskvård samt erbjuda alla att kontinuerligt genomföra en individuell hälsoprofil.

- Folktandvården är en välskött organisation som på ett ansvarsfullt sätt utvecklar sin verksamhet för kundernas bästa, säger Lena Hult, Folktandvårdens styrelseordförande.  Jag är stolt och glad över att även under denna mandatperiod få leda Tandvårdsstyrelsens arbete.

- Vi måste hela tiden fortsätta vårt viktiga utvecklingsarbete, säger Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i Folktandvårdens styrelse. Det arbete vi investerar i idag kommer att vara avgörande för hur vi klarar en framtida ökande konkurrenssituation.


Årsredovisningen godkändes av den nya Tandvårdsstyrelsen som samlades för första gången inom mandatperioden.


Kontaktperson: Lena Hult, ordförande, tfn: 0705-56 17 84,
Lars-Inge Stomberg, vice ordförande, tfn: 0709-93 11 90, Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tfn: 0706-45 00 28.