FormPipe Software AB

FORMPIPE SOFTWARE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORMPIPE SOFTWARE AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:30 CET

Aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 april 2006 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006 (avstämningsdag är lördagen den 1 april 2006);
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress FormPipe Software AB, attention: Josefin Ahlén, Box 231 31, 104 35 Stockholm, per telefax 08-555 290 99 eller via e-mail till josefin.ahlen@formpipe.se, senast måndagen den 3 april 2006, kl. 16:00.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 31 mars 2006 (avstämningsdag är lördagen den 1 april 2006) och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dessa
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter
15. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om ändringar i bolagsordningen
17. Beslut om minskning av reservfonden
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkten 16
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring i bolagsordningen, innebärande:
att "ordinarie bolagsstämma" ändras där så erfordras till "årsstämma";
att föreskrift om nominellt belopp i § 5 tas bort och ersätts med föreskrift om att antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000;
att föreskrift om styrelsens mandattid i § 6 tas bort;
att kallelsesättet i § 8 ändras till annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri;
att aktieboken i § 9 skall avse förhållandena fem vardagar före bolagsstämman i stället för tio dagar och att lagrumshänvisningen tas bort;
att § 11 ändras till att föreskriva en rätt för styrelsen att samla in fullmakter på bolagets bekostnad; samt
att § 13 ändras till "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.".

Punkten 17
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av reservfonden, huvudsakligen innebärande:
att reservfonden skall minskas med totalt 1 600 000 kronor, varav 833 287,90 kronor skall användas för återbetalning till aktieägarna (motsvarar 10 öre per aktie) och resterande belopp användas för dels förlusttäckning (som beräknas till 211 974 kronor), dels överföring till fritt eget kapital (överföringen beräknas uppgå till 554 738,10 kronor), innebärande att full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter minskningen; samt att avstämningsdag för återbetalningen till aktieägarna i Bolaget är den 12 april 2006.

Ytterligare information om stämman finns att tillgå på Bolagets hemsida www.formpipe.se.

__________________

Stockholm i mars 2006
FormPipe Software AB (publ)
Styrelsen