FormPipe Software AB

FormPipe Software signalerar bättre tider

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:31 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-04/bbb-2010-04.htm#Formpipe

- Levererar stabilt bokslut 2009 med god omsättningstillväxt men något svagare resultat

FormPipe Softwares bokslut för 2009 bjöd inte på några siffermässiga överraskningar, men med den utdelning som föreslås signalerar bolaget att osäkerheten i marknaden sjunkit.

God omsättningstillväxt men resultatet hängde inte med upp
FormPipe levererade ett bokslut för 2009 med en rejält stigande omsättning och ett resultat som backade något mot föregående år.

Resultatet pressades av flera faktorer. I grunden finns den omställning till partnerförsäljning som beQuoted skrivit om tidigare (se bland annat nyhetsbrev nr 26 2009).

Mer specifika för fjärde kvartalet var kostnaderna relaterade till flytten till Stockholmsbörsen. Bolaget behövde inte ta in pengar i samband med noteringen. Följden blev att noteringskostnaderna inte kunde kvittas mot eventuell emission och därför togs i sin helhet över resultaträkningen.

Ytterligare en faktor var att endast en större order presenterades under fjärde kvartalet 2009. Detta var förmodligen en förskjutning eftersom januari 2010 innehöll tre beställningar om cirka 10 miljoner kronor.

Siffrorna för verksamhetsåret 2009 i korthet:

• Nettoomsättning: 127,6 Mkr (100,0)
• Rörelsemarginal: 20,8% (26,1)
• Resultat efter finansnetto: 26,5 Mkr (24,2)
• Vinst per aktie: 1,54 kr (1,81)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

• Nettoomsättning: 38,0 Mkr (36,0)
• Rörelsemarginal: 26,5% (29,0)
• Resultat efter finansnetto: 10,0 Mkr (10,1)
• Vinst per aktie: 0,50 kr (0,68)

Noteringskostnaderna belastade 2009 års resultat med 2,8 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor togs under det fjärde kvartalet.

Föreslagen utdelning signalerar bättre tider
I samband med bokslutet meddelades att FormPipes styrelse föreslår en utdelning om 50 öre per aktie. Vid dagens aktiekurs skulle det innebära en direktavkastning på drygt 2 procent.

När beQuoted talade med vd Christian Sundin i samband med 2008 års bokslut motiverades den då uteblivna utdelningen av det osäkra läge som rådde:

- I dagens osäkra klimat, med en bristfälligt fungerande kreditmarknad och en förmodad djup och lång lågkonjunktur, valde styrelsen att gå med det säkra före det osäkra, sade han då i februari 2009 (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2009).

ECM-marknaden har emellertid fortsatt att växa och FormPipe har växt snabbare än marknaden. Årets lägre resultat hänförs mer till bolagets pågående partneromställning och kostnader för börsflytten än marknadsklimatet. Balansräkningen är stark med en nettokassa på 11,8 miljoner kronor.

- Osäkerheten låg framförallt i kreditmarknaden, inte i vår affärsmarknad. Vi har en uttalad ambition om att långsiktigt dela ut 30 - 50 procent av vinsten men givetvis tar vi hänsyn till såväl vår egen marknad som omvärldsfaktorer i bedömningen, säger Christian Sundin med anledning av den nu föreslagna utdelningen.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
FormPipe räknar med att redan ha över 50 procent av den offentliga marknaden i Sverige på ECM-produkter. Därför är det gångna årets utländska öppningar välkomna för bolagets fortsatta tillväxt.

I somras fick bolaget en genombrottsorder i Danmark och i december 2009 meddelades att W3D3 som första ECM-produkt certifierats av det norska riksarkivet.

FormPipe har genom sitt partnernätverk representation i Norge. Bland andra kan exempelvis Lemontree sälja och implementera FormPipes produkter och partnern har lokala resurser på den norska marknaden.

beQuoted ser positivt på bolagets partneromställning. Samtidigt ger omställningen en osäkerhet och svårighet i att prognostisera vinsten för 2010.

Enligt analyshuset Exido kommer ECM-marknaden att växa med minst 5 procent under 2010. FormPipe har tidigare år växt snabbare än marknaden och beQuoted räknar med att omsättningstillväxten blir runt 15 procent för bolaget år 2010.

Vi räknar med att konsultintäkterna når 20 miljoner kronor i år, där hälften utförs av partner. Samtidigt tror vi att licensintäkterna ökar till 65 miljoner kronor i år och att all nyförsäljning sker via partners. Med det skulle partners del av kakan öka med 3 miljoner kronor för 2010.

På våra antaganden kommer FormPipe omsätta ungefär 140 miljoner kronor under 2010, med en drygt 20-procentig rörelsemarginal. Efter schablonskatt skulle det ge ett årsresultat för 2010 på 1,80 kronor per aktie och ett p/e-tal på 13 i dagsläget.
PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com
Tidigare publicerade artiklar om FormPipe Software:
» FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets tillväxtstrategi
» Den marginalpressande partneromställningen pusselbit i FormPipe Softwares renodling
» FormPipe Softwares intäktsmodell visar sin styrka
» Stabil intjäning i FormPipe Software