Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum

Fornminnesinventeringen i Norrbotten hotad

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2002 09:00 CET

Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens museum, Ájtte museum och Silvermuseet skriver till Riksantikvarien med anledning av den omprioritering som Riksantikvarieämbetet planerar att göra vilken innebär att inga medel avsätts till fornminnesinventering nästa år. Det är dessutom osäkert hur det blir med kommande års inventeringar.

I Norrbotten saknar fortfarande hälften av länets areal, ungefär 54 660 km2 i fjällen och inlandets skogsmark, en förstagångsinventering. Detta kan jämföras med resten av landet som i det närmaste är färdiginventerat för andra gången.

Därför måste den förstagångsinventering som pågår i Norrbotten fortsätta och göras med samma höga kvalitetskrav som fornminnesinventeringar i övriga delar av landet. En långsiktig plan måste också utarbetas för hur forminnesinventeringen ska genomföras i länet för att uppnå miljömålen för fjällen och skogen.

Fornminnesinventering är en mycket viktig insats för bygga upp kunskapen om det arkeologiska kulturarvet. Fornminnesinventeringen har i Norrbotten från mitten på 1980-talet inneburit att över 20 000 fornlämningar registrerats och en rik och mångfacetterad bild av länets förhistoria har vuxit fram. En kunskap som är nödvändig för att kunna bevara kulturarvet men också ger möjlighet för kulturarvet att bli en tillgång för oss som bor i länet och för alla besökare. Våra natur- och kulturmiljöer är viktiga resurser för en hållbar regional utveckling i Norrbotten!

Dag Eriksson