Länsstyrelsen i Blekinge län

Forntiden möter framtiden i blekingE22

Pressmeddelande  •  2011-06-15 09:09 CEST

I nästan 40 år har man planerat en större väg genom Blekinge för att knyta ihop södra Sverige och alla Blekinges viktiga hamnar till en infrastruktur som hela landet har nytta av. År 2010 beslutades att Trafikverket kan bygga en ny 15 km lång fyrfältsväg med mitträcke av E22 mellan Sölve och Stensnäs. Den beräknas vara klar 2014.

Utbyggnaden av E22 skapar stora vinster för både länets invånare och företag. Vägbygget börjar med en av de största arkeologiska undersökningarna i Sverige. Under förundersökningarna har man funnit flera intressanta fornlämningsområden som är spridda i både tidoch rum från äldre stenåldern till sen järnålder som består bland annat av boplatslämningar och gravfält. Trafikverket Region Syd är beställare och bekostar undersökningen som genomförs av Blekinge Museum.

- Länsstyrelsen har en stor men ibland osynlig roll i detta. Vi har yttrat oss i ärendet, till exempel vid tillåtlighetsprövning och miljökonsekvensbeskrivning, men vi är mycket mer än så. Till exempel som tillsynsmyndighet ska vi se till att de blir ett avtal mellan Trafikverket och de arkeologiska uppdragskonsulterna för att genomföra undersökningarna i sommar så att väggbygge startar i år annars allt skulle bli försenat ett år, säger avdelningschef Velia Ekström från Länsstyrelsen.

Blekinges kustlandskap har förändrats i perioder sedan den senaste istiden för ungefär 12 000 år sedan. Den forna insjön Vesans stränder var i forntiden bra platser att bo på. På en boplats kan man hitta keramik frånkrukor, härdar med kol och stenar, avfallsgropar, kulturlager och lämningar efter hus där bara stolphålen finns kvar. Organiska föremål bevaras bra i den fuktiga leran vid Vesan. Det gör att trä och skinn kan finnas bevarade sedan tusentals år. En fångstanläggning för fisk har påträffats. Undersökningarna fokuserar på stenålder (8200 f. Kr. –1800 f. Kr.), men det finns även andra lämningar som väntas ge ny kunskap. Från bronsålder (1800-500 f. Kr) finns tillexempel ett gravfält med urnor och jordbrukslämningar frånjärnålder (500 f. Kr – 1050 e.Kr).

Kontakt för mer information:

Angelica Coleman,

Kommunikatör

Länsstyrelsen i Blekinge

371 86 Karlskrona

angelica.coleman@lansstyrelsen.se

Telefon: 0455-871 04, 0708-36 45 52

Broschyrer på flera språk

om blekingE22 finns här 

Se youtubefilmer om utgrävningar:

Från Kungens väg till E22

Forntiden möter framtiden

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.