Miljödepartementet

Forskning och ny teknik skapar förutsättningar för framtidens energisystem

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:27 CET


Regeringen har idag överlämnat propositionen "Forskning och ny teknik för framtidens energisystem" till riksdagen.

Propositionen anger riktlinjer för de fortsatta långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet:
- Långsiktig anslagsnivå. Uppgiften att åstadkomma ett hållbart energisystem är ett långsiktigt åtagande. Både förändringen av infrastruktur och kunskapsuppbyggnad genom forskning, utveckling och demonstration tar tid. Regeringen föreslår därför att energiforskningen ska hanteras på liknande sätt som övrig forskning och ges långsiktiga förutsättningar. Regelbunden uppföljning och oberoende utvärderingar ska genomföras som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Regeringens bedömning är att den nuvarande anslagsnivån, motsvarande ca 815 Mkr per år är väl anpassad till behoven på området även efter 2008.
- Satsning på kommersialisering av forskningsresultat. Energimyndigheten ska på ett aktivt sätt kunna stödja marknadsintroduktion av kommersiellt intressanta idéer inom energiområdet. Regeringen ser också ett behov av att förstärka riskkapitalförsörjningen i tidiga kommersiella faser såväl organisatoriskt som finansiellt - upp till 50 miljoner kronor avsätts för ändamålet. Energimyndigheten och NUTEK ges i uppdrag att utreda hur sådana insatser kan utformas i samverkan med övriga aktörer.
- Energiutvecklingsråd inrättas. För att förankra energipolitikens mål och visionen om ett hållbart energisystem inrättar regeringen ett Energiutvecklingsråd bestående av representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter. Branschvisa energisamtal kommer att ske med företag och andra aktörer med start under 2006. Syftet är att sätta in energiforskningen i ett större sammanhang av insatser och styrmedel, och belysa förutsättningarna för olika utvalda teknikområden att bidra till omställningen av energisystemet och utvecklingen av svenskt näringsliv.
- Tydliga mål ska styra insatserna. Verksamheten ska styras av tydliga och uppföljningsbara mål, kompletterade med visioner, operativa mål och delmål. Statens energimyndighet har ansvaret att utifrån dessa övergripande mål utforma insatserna. Insatserna ska byggas upp med utgångspunkt i programmets mål och kriterier och inte vara låst till enskilda utpekade tekniker. Det skall finnas en balans mellan insatser för energitillförsel och effektivare energianvändning.

- Energiforskningen är grunden för omställningen av energisystemet. Sverige har i dag en energiforskning i världsklass. Men energiomställningen kan inte ske om inte forskningsresultaten verkligen kommer till användning i energisystemet. Därför ska ambitionsnivån för kommersialisering höjas för att omsätta resultaten från forskningen i produkter och tjänster som kan introduceras på marknaden, säger samhällsbyggnadsministern.

Insatserna i propositionen har en bred parlamentarisk förankring. Alltsedan 1997 års energipolitiska uppgörelse samarbetar den socialdemokratiska regeringen med centerpartiet och vänsterpartiet i energifrågorna. Denna proposition har även miljöpartiets stöd.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Lars Guldbrand
Kansliråd
08-405 22 97
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60668)