Statistiska centralbyrån, SCB

Forskning och utveckling i offentlig sektor, 2009:Forskning och utveckling inom den offentliga sektorn minskar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 09:41 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301808.aspx

Den offentliga sektorn hade utgifter för forskning och utveckling (FoU) med 6,6 miljarder kronor 2009. Detta är en minskning med 550 miljoner kronor jämfört med 2007. Försvarsmyndigheterna stod för den största delen av minskningen.

De statliga myndigheterna genomförde 43 procent av FoU-verksamheten i den offentliga sektorn. Andelen har minskat från 49 procent 2007. Kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter utförde tillsammans 3 procent av FoU-verksamheten.

Landstingen stod för en majoritet av utgifterna för FoU-verksamheten i den offentliga sektorn med cirka 3,6 miljarder kronor. Det är landsting med universitetssjukhus som står för den stora delen av utgifterna.

En stor del, 57 procent, av FoU-verksamheten inom den offentliga sektorn var inriktad mot hälso- och sjukvård. Merparten av denna forskning stod landstingen för. Forskning och utveckling med syftet försvar var relativt vanligt och utgjorde 19 procent av FoU-verksamheten i den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorns FoU-verksamhet genomfördes i hela Sverige men med hög koncentration till storstadslänen samt län med stora lärosäten. De fem länen med högst FoU-utgifter utgjorde tillsammans 83 procent av den totala FoU-verksamheten i offentlig sektor. I Stockholms län genomfördes mest FoU-verksamhet, för motsvarande 2,2 miljarder kronor.

Förra året arbetade cirka 4 700 personer och 2 600 årsverken utfördes inom FoU-verksamhet i den offentliga sektorn. Här ingår inte landstingens personal. Drygt två tredjedelar av FoU-verksamheten utfördes av män. En stor andel, cirka 90 procent, arbetade inom de statliga myndigheterna.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.
Egen FoU är verksamhet som utförts av organisationens personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför. ALF-medel redovisas även i undersökningen Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn. Undersökningen publiceras den 8 december 2010.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2009


Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-10-31 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Daniel Ewerdahl
Tfn 08- 506 941 34
E-post daniel.ewerdahl@scb.se
Carolina Thulin
Tfn 08- 506 946 16
E-post carolina.thulin@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.