Statistiska centralbyrån, SCB

Forskning och utveckling i offentlig sektor, 2011: Stor del av FoU-verksamheten koncentrerad till ett fåtal län

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 09:40 CEST

Den offentliga sektorns utgifter för forskning och utveckling (FoU) var 6,7 miljarder kronor 2011. Detta är en minskning med 11 miljoner kronor jämfört med 2009. De civila myndigheterna stod för den största delen av minskningen.

De statliga myndigheterna utförde 38 procent av FoU-verksamheten i den offentliga sektorn. Andelen har minskat från 43 procent 2009. Kommuner samt lokala och regionala FoU-enheter utförde tillsammans enbart 4 procent av FoU-verksamheten.

Utgifter för egen FoU år 2009 och 2011, 2011 års prisnivå, mnkr
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341822.aspx

* ALF-medlen (avtalet om läkarutbildning och forskning)  redovisas även i universitets- och högskolesektorn. ALF-medlen stod för 1 665 mnkr år 2009 och 1 591 mnkr år 2011.

Landstingen stod för en majoritet av utgifterna för FoU-verksamheten i den offentliga sektorn med utgifter på cirka 3,9 miljarder kronor. Det är landsting med universitetssjukhus som står för en stor del av utgifterna.

En stor del, 59 procent, av FoU-verksamheten inom den offentliga sektorn var inriktad mot hälso- och sjukvård. Merparten av denna forskning stod landstingen för. Forskning och utveckling med syftet försvar var relativt vanligt och utgjorde 19 procent av FoU-verksamheten i den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorns FoU-verksamhet genomfördes i hela Sverige men med hög koncentration till storstadslänen samt län med stora lärosäten. De fem län med högst FoU-utgifter utgjorde tillsammans 81 procent av den totala FoU-verksamheten i offentlig sektor. Mest FoU-verksamhet utfördes i Stockholm län där utgifterna uppgick till 2,1 miljarder kronor.

Regional fördelning av utgifter för egen FoU 2011, mnkr

Definitioner och förklaringar
Forskning och utveckling (FoU)

Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Egen FoU är verksamhet som utförts av organisationens personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen.

ALF-medel

ALF, Avtalet om läkarutbildning och forskning, avser det avtal om ersättning som staten betalar ut till vissa landsting för att täcka de merkostnader som klinisk grundutbildning och forskning medför. ALF-medel redovisas även i undersökningen Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn. Undersökningen publiceras den 17 december 2012.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2014-10-31 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Isabelle Söder
Tfn 08- 506 947 74
E-post isabelle.soder@scb.se

Robin Seth

Tfn 08- 506 942 49
E-post robin.seth@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.