Statistiska centralbyrån, SCB

Forskning och utveckling i Sverige 2007 - en översikt: Sverige i topp när det gäller medel för FoU

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 09:59 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276561.aspx

Sverige satsade 110 miljarder kronor på forskning och utveckling (FoU) år 2007. Det är en ökning med nästan 7 procent jämfört med år 2005. I jämförelse med andra länder satsar Sverige stora resurser på FoU i relation till landets ekonomi.

Sveriges FoU-utgifter var i relation till BNP till 3,6 procent år 2007. Det är högst bland länderna i OECD. Andra länder inom OECD som satsar stort är Finland, Sydkorea och Japan, alla på 3,5 procent. Genomsnittet för OECD ligger på 2,3 procent.

Graf: FoU-utgifter som andel av BNP inom OECD 2007, procent

Sveriges utgifter för forskning och utveckling ökar

De totala FoU-utgifterna i Sverige har ökat från 103 miljarder under 2005 till 110 miljarder under 2007, i 2007 års prisnivå. Störst är ökningen inom företagssektorn där FoU-utgifterna ökat med cirka 8 procent sedan 2005. Inom universitets- och högskolesektorn ökade FoU-utgifterna med cirka 3 procent och inom offentlig sektor med cirka 5 procent sedan 2005. I Sverige står företagssektorn och universitets- och högskolesektorn för en mycket stor del av de totala FoU-utgifterna, 74 procent respektive 21 procent av FoU-utgifterna under 2007.

Tabell: FoU-utgifter 2005 och 2007 efter sektor. Miljoner kronor, 2007 års prisnivå

Den privata finansieringen av FoU dominerar

I företagssektorn finansieras FoU-verksamheten till övervägande del, drygt 87 procent, av medel från företag. Det är antingen självfinansiering eller finansiering från andra företag. Universitetens och högskolornas finansiering uppvisar ett annat mönster med främst offentlig finansiering, varav de direkta statsanslagen utgör en betydande andel. Den offentliga sektorns egen FoU-verksamhet finansieras med offentliga medel, till huvuddelen av direkta statsanslag eller medel från försvarsmyndigheter.

Definitioner och förklaringar

Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

OECD: En förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development).

Undersökningens omfattning: FoU undersöks inom företagssektorm, universitets- och högskolesektorn, den privata icke-vinstdrivande sektorn samt den offentliga sektorn (statliga myndigheter samt landsting och kommuner).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats www.scb.se.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 948 12

Förfrågningar

Per Annerstedt
Tfn08-506 945 47
E-postper.annerstedt@scb.se

Roger Björkbacka
Tfn08-506 946 06
E-postroger.bjorkbacka@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.