Statistiska centralbyrån, SCB

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2011: Appendix Hög FoU-andel i få branscher

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:51 CEST

Näringslivets FoU är i hög grad koncentrerad till några få branscher. Under år 2011 satsade näringslivet 81,1 miljarder kronor på FoU. 53 procent av utgifterna för FoU kom från läkemedelsindustrin, industri för el-, dator- och optikprodukter samt transportmedel.

I ovanstående branscher, tillsammans med företag i branschen forsknings- och utvecklingsinstitutioner, var FoU-intensiteten högst i förhållande till nettoomsättningen. För alla typer av intensitetsmått var intensiteten något lägre år 2011 jämfört med 2009.
Med FoU-intensitet menar man hur stor andel av tillgängliga resurser som satsas på forskning och utveckling.

Intensitetsmått för företagens FoU-verksamhet år 2007, 2009 och 2011. Företag med 10 eller fler anställda, procent.
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359025.aspx

Svenska företags FoU-utgifter höga i internationell jämförelse
Vid internationella jämförelser av FoU-intensitet, där FoU-verksamheten sätts i relation till respektive lands storlek, placerar sig Sverige genomgående högt. Även i absoluta tal placerar sig svenska företag högt när FoU-utgifterna relateras till hela OECD-områdets FoU-utgifter. Svenska företag utförde 1,3 procent av all FoU i OECD (inklusive OECD:s samarbetsländer). USA var störst med 41 procent följt av Japan med dryga 16 procent.

Definitioner och förklaringar
Högteknologisk b
ransch: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) definierar branscher i hög-, medel-, medellåg-, och lågteknologi. I högteknologiska branscher ingår bl.a. Läkemedels-, Elektronik-, och Fordonsindustri.

Forskning och utveckling (FoU): Forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Egen FoU är verksamhet som utförts av organisationens personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen.

Årsverke: Det arbete som en heltidsanställd utför under ett år. En person som varit heltidsanställd men endast ägnat halva sin arbetstid åt FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken.

Nettoomsättning: Intäkter av företagets huvudsakliga verksamhet efter avdrag för lämnade kassarabatter, övriga rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till försäljningen.

Förädlingsvärde: Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till BNP och definieras i Företagens ekonomi som produktionsvärdet minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror).

Medelantalet anställda: medelantalet anställda som redovisas i företagens officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis.

Driftkostnader: Arbetskraftskostnader, Konsultarvoden samt övriga driftkostnader såsom exempelvis kostnader för värme, elektricitet, städning, reparation och underhåll av egna lokaler samt kostnader för hyrda lokaler.

Arbetskraftskostnader: Kostnader för löner, kostnadsersättningar, naturaförmåner, pensionskostnader, sociala och andra avgifter enligt lag och avtal samt övriga personalkostnader.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt Meddelande som nu finns på SCB:s webbplats

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras hösten 2014.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Frida Hultgren
Tfn 08-506 945 42
E-post frida.hultgren@scb.se