Statistiska centralbyrån, SCB

Forskning och utveckling inom statliga myndigheter2005: FoU-utgifterna minskar i statliga myndigheter

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:39 CET

De statliga myndigheternas utgifter för forskning och utveckling uppgick under 2005 till 3 182 miljoner kronor. Detta är en minskning jämfört med år 2003 med ca sex procent. Samtidigt ökade antalet årsverken (helårspersoner) för FoU inom de statliga myndigheterna till 3 391, en ökning med fem procent.

Sett över en tioårsperiod har de statliga myndigheternas FoU-årsverken (helårspersoner) varierat i antal. Förändringarna mellan undersökningarna har dock varit relativt små och antalet ligger nu på samma nivå som i slutet av 1990-talet. Utgifterna för FoU har under perioden ökat, men 2005 års undersökning visar att utgifterna för första gången under den senaste tioårsperioden minskar mellan två undersökningar.

Årsverken (helårspersoner) och utgifter för FoU i statliga myndigheter 1997-2005
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182877.asp

Totala utgifter för FoU,
miljoner kronor
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182877.asp

Hälften av myndigheternas FoU är försvarsinriktad
Drygt hälften av de statliga myndigheternas FoU-verksamhet utförs vid någon av de svenska försvarsmyndigheterna. Detta innebär också att drygt hälften av FoU-verksamheten har en inriktning mot ändamålet Försvar. De civila myndigheternas FoU-verksamhet å sin sida, är framför allt inriktad mot ändamålen Arbetsmiljö och personalskydd, Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt Offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig samhällsservice.

Statsanslag huvudsaklig finansieringskälla
De statliga myndigheternas FoU-verksamhet finansierades nästan undantagsvis med medel anslagna i statsbudgeten. Tillsammans utgjorde statsanslagen 96 procent av den totala finansieringen under 2005. Tre procent av finansieringen utgjordes av utländska medel varav två procent kom från EU. För den återstående delen stod svenska företag.

Fler män än kvinnor inom FoU-verksamheten
En tredjedel av FoU-personalen utgörs av kvinnor. Likaså är det kvinnlig FoU-personal som utför en tredjedel av samtliga FoU-årsverken (helårspersoner) vid de statliga myndigheterna. Jämfört med år 2003 är dessa andelar oförändrade och kan framför allt förklaras med att antalet män kraftigt överstiger antalet kvinnor i FoU-personalen vid de svenska försvarsmyndigheterna, där drygt hälften av de statliga myndigheternas FoU utförs.

FoU-uppdrag och FoU-understöd minskar
Mellan 2003 och 2005 har utgifterna för FoU-uppdrag och FoU-understöd minskat från 13 359 mnkr till 11 609 mnkr. Det är en minskning med 1 750 mnkr eller 13 procent. I undersökningen avseende FoU-uppdrag och FoU-understöd ingår förutom statliga myndigheter också de offentliga forskningsstiftelserna.

Under 2005 finansierade de statliga myndigheterna FoU-uppdrag och FoU-understöd till en summa av 10 244 mnkr, en minskning jämfört med 2003 med 1 450 mnkr eller tolv procent. Dessa medel riktades huvudsakligen mot universitet och högskolor, som erhöll 4 409 mnkr som understöd för FoU främst inom ändamålet Allmän vetenskaplig utveckling, samt mot företag, som erhöll 3 152 mnkr, främst som FoU-uppdrag från försvarsmyndigheterna.

Även de offentliga forskningsstiftelserna, som bildades med medel från löntagarfonderna, minskade sitt FoU-understöd, från 1 665 mnkr år 2003 till 1 365 mnkr år 2005. Minskningen avsåg främst understödet till universitet och högskolor.
Utbetalade medel för FoU 2003 och 2005, mnkr
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182877.asp

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU)

Forskning: ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system eller metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Myndighetssektorns del av total FoU i Sverige

Av den svenska FoU-verksamheten utför myndighetssektorn (statliga myndigheter och offentliga forskningsstiftelser) en mindre del. Som jämförelse kan nämnas att år 2003 uppgick myndighetssektorns utgifter för egen utförd FoU till ca 3,5 procent av de totala FoU-utgifterna i Sverige. Som finansiär av FoU-verksamhet har däremot myndighetssektorn en betydande roll och finansierade år 2005 FoU-verksamhet utförd av andra enheter för knappt tolv miljarder kronor.

Publikation

Mer information finns i Statistiska meddelandet UF 15 SM 0601, Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Thomas Molin
Tfn 08-506 940 17
E-post thomas.molin@scb.se
FoU-gruppen
Tfn 08-506 940 08
E-post fou-statistik@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.