Miljödepartementet

Forskning, storskaliga teknikprojekt och demokrati – samhällsvetenskapernas och humanioras roll

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 14:21 CEST

Tid: Onsdagen den 22 oktober 2003, med början kl. 09.00.

Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset i Stockholm
(ingång: Riksplan/Norrbro).

Seminariet handlar om behovet av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inför stora, tekniskt avancerade projekt. – Ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken, den planerade utbyggnaden av 3G-systemet för mobiltelefoner, stora anläggningar för vindkraft samt infrastruktursatsningar inom transportsektorn är exempel på sådana projekt.

Behovet av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning kan ses mot bakgrund av projektens inverkan på utvecklingen av samhället. Behovet kan även ses mot bakgrund av allmänhetens, kommunpolitikernas och riksdagsledamöternas krav på den demokratiska beslutsprocessen.Dessa behov har blivit alltmer uppmärksammade, till exempel i frågor om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken.

Frågor inför seminariet:

· Behövs samhällsvetenskapligt/beteendevetenskapligt /humanistiskt
inriktad forskning som grund för demokratiskt viktiga beslut om stora, tekniskt avancerade projekt?

· Vem/vilka bör i så fall initiera, styra och finansiera denna forskning?

· Hur definieras begreppet ”oberoende” forskning i detta sammanhang och hur kan sådan forskninguppnås?

· Fungerar kommunikationen tillräckligt väl mellan forskare,
politiker och allmänhet i kärnavfallsfrågorna och i andra storskaliga teknikprojekt? Om inte, hur kan den i så fall förbättras?

Kontakpersoner för närmare uppgifter:

Kristina Glimelius, ordförande i KASAM, telefon 018-67 10 50 även 018-67 32 38, kristina.glimelius@vbiol.slu.se

Mats Lindman, sekreterare i KASAM, telefon 08-405 17 92, mats.lindman@environment.ministry.se

Program för seminarium om

Forskning, storskaliga teknikprojekt och demokrati
– samhällsvetenskapernas och humanioras roll

i Riksdagshuset i Stockholm den 22 oktober 2003


09.00 Kaffe finns att tillgå

09.30 Öppningsanförande – Lena Sommestad, statsråd och chef för Miljödepartementet

· KASAM och dess uppdrag – Kristina Glimelius, ordförande i KASAM

· Legitimiteten för miljöpolitiken - varpå grundar den sig?
Allmänhetens förtroende för stora tekniska system med vittgående inverkan på natur och kultur vilar på två grundpelare, demokratisk styrning och vetenskaplig underbyggnad. Vilken forskningspolitik följer av detta? – Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet

· Etik och strategiskt beslutsfattande - om behovet och relevansen av miljöetisk forskning inför strategiskt viktiga beslut på miljöområdet – Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet

· Lägesbeskrivning av slutförvarsfrågan för använt kärnbränsle – Claes Thegerström, verkställande direktör, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

· SKB:s forskningsprogram kring de samhällsvetenskapliga och humanistiska frågorna inom kärnavfallsområdet – Saida Laârouchi Engström och Kristina Vikström, avdelningen för MKB och samhällskontakter, SKB

· Vetenskap och demokrati - om behovet av vetenskap och
samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig och humanistisk forskning inom kärnavfallsområdet – Britt-Marie Drottz Sjöberg, professor i socialpsykologi vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim

· Allmän diskussion med inlägg av bl.a.
Bengt Hansson, huvudsekreterare i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, VRMats Rolén, forskningsdirektör vid stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, RJMåns Lönnroth, verkställande direktör, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, MISTRAKjell Andersson, Karinta-Konsult HB Majléne Westerlund Panke, ordförande i RIFO, riksdagsledamot

· Slutsatser – Kristina Glimelius, ordförande i KASAM

12.30 Mötet avslutas med enklare förtäring

OBS! Legitimation ska kunna uppvisas vid entrén till riksdagshuset.