TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Forskningen går till skogs för tekobranschen

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 10:07 CEST

Efter närmare ett års förberedelser är nu det mest omfattande biobaserade FoU-programmet i Sverige formellt igång. Det handlar om BioInnovation, ett unik tvärvetenskapligt samarbete mellan olika branscher och lärosäten och som vuxit fram ur en gemensam kraftansträngning från Skogsindustrierna, TEKO, Sveriges- textil och modeföretag och IKEM, Innovations- och kemiindustrierna.
– Med flera hundra miljoner i budget väntar en kraftfull forskningsoffensiv med sikte på en svensk biobaserad materialväxling, säger TEKOs generalsekreterare Elin Lydahl. 

Närmare 60 företag har hittills anslutit sig till BioInnovation, allt från storkoncerner till fåmansbolag. Tillsammans förbinder de sig att investera minst 50 miljoner per år fram till 2018, samtidigt som statliga Vinnova bidrar med lika mycket under samma period. Som generalsekretare för TEKO har Elin Lydahl, tillsammans med representanter för övriga branschförbund, arbetat hårt för att styra upp och samordna det gränsöverskridande forskningsprogrammet. Hon säger så här om satsningen:

– Övergripande målsättning med BioInnovation är att bättre ta tillvara potentialen i svenska biobaserade resurser som skog, åker, vatten och avfall. Forskningen kommer att bedrivas inom tre huvudområden: Kemikalier & Energi, Material och Konstruktion & Design. Sett från vår horisont är det framför allt inom materialdelen som möjligheterna öppnar sig och vad det handlar om i klartext att öka skogens betydelse som leverantör av insatsvara för tekobranschen.

Fenomenet med cellulosabaserade textilfibrer är i sig inget nytt - på många håll i världen bedrivs exempelvis viskostillverkning i stor omfattning. Utmaningen är att anpassa miljöprofil och effektivitet efter svenska villkor så vi kan ta upp konkurrensen med producenter i låglöneländerna, säger Elin Lydahl.

TEKOs medlemsskara representeras inte bara av ledande aktörer inom det vida fältet textilproduktion. Här finns även ett företag som Sjuhäradsbygdens Färgeri, Nordens mest kompletta textilfärgeri och beredningsverk. 

– För en lyckad kommersialisering av en ny fiber krävs att den kan serietillverkas med hög prestanda, men också att färgningsprocessen utformas på ett sätt som säkerställer de visuella kvaliteterna. Sättet som hela den textila produktionskedjan är representerad i BioInnovation är en stor tillgång för programmet.

Den starka mobiliseringen bakom BioInnovation triggas av såväl ekonomiska som politiska motiv, menar Elin Lydahl:

– Förändringen i allmänhetens medievanor och sättet som information förpackas och distribueras gör att intäktsposter som tidigare tagits för givna av skogsindustrin allt mer äventyras. Från vår sida finns samtidigt ett intresse av att bredda råvarubasen då mer av den odlingsbara marken behöver ställas om från bomull till livsmedel. Osäkerheten kring oljepriset och dess påverkan på attraktionskraften för polyesterbaserade material är en annan faktor. 

Hur resurserna fördelas beslutas i den så kallade programstyrelsen där Erik Bresky, chef för Science Park Borås och processledare för Smart Textiles, är en av dem som företräder tekobranschens intressen:

– Många av de utmaningar Sverige står inför kräver samarbete över gränserna varför det är strategisk viktigt med den här typen av tvärvetenskapliga forskningsprogram. För oss i programstyrelsen gäller det nu att i samråd med den expertis som kopplats till BioInnovation se till så vi får ut mesta möjliga av de medel som disponeras.

Pernilla Walkenström, avdelningsansvarig för Material vid forskningsinstitutet Swerea IVF, är en av representanterna i den rådgivande styrelsen som granskar och lägger fram förslag på kvalificerade projekt. Hon tror på en rejäl tempohöjning i forskningen kring cellulosabaserade textilfibrer framöver.

– Redan idag pågår intressanta projekt i mindre skala runt om i landet, men med BioInnovation skapas helt nya vetenskapliga och ekonomiska förutsättningar.

Den breda uppslutningen av ledande företag från skogs, teko- och kemiindustri i kombination med den omfattande budgeten gör att Elin Lydahl är hoppfull om nya intressanta rön och innovationer.

– Aldrig tidigare har en så stor satsning genomförts för att skapa nya biobaserade material, produkter och tjänster och det är vi många som är glada över.

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

www.teko.se