Utbildningsdepartementet

Forskningen tillförs ökade resurser

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:25 CEST

I budgetpropositionen för 2004 föreslår regeringen satsningar inom tillämpad industriforskning inom IT/telekomområdet, medicinsk forskning samt miljöforskning. Tillsammans med tidigare gjorda satsningar innebär det att de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning ökar med ca 1,7 miljarder kronor under perioden 2000-2005.

Regeringen föreslår att den medicinska forskningen förstärks med 50 miljoner kronor. Det sker dels genom ett resurstillskott till Vetenskapsrådet om 25 miljoner kronor från 2004, dels genom att ersättningen till vissa landsting för kliniskt inriktad medicinsk forskning höjs med sammanlagt 25 miljoner kronor från 2005.

Som aviserades i 2001 års ekonomiska vårproposition görs under perioden 2002-2004 en satsning om ytterligare sammanlagt 160 miljoner kronor i ökade anslag till forskning om biologisk mångfald och ekologiskt hållbar utveckling varav 20 miljoner kronor tillförs 2004. Dessa ökningar av myndigheternas resurser blir nu permanenta från 2005. Permanenta från 2004 blir även de tillfälliga resurstillskott som Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har haft för marin miljöforskning (10 miljoner kronor 2003) och forskning om ekologisk produktion (23 miljoner kronor per år 2001-2003).

Vidare föreslår regeringen att VINNOVA tillförs 100 miljoner kronor från 2004 för att förstärka den tillämpade industriforskningen inom IT/telekomområdet.

– De statliga anslagen till forskning och forskarutbildning har ökat kraftigt under senare år. Nu tar vi ytterligare steg för att stärka forskningen inom några angelägna kunskapsområden, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

I budgetpropositionen aviseras också att Stiftelsen Högskolan i Jönköping kommer att ges ett generellt tillstånd att utfärda forskarexamen inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.

Under perioden 1997-2003 har grundutbildningen vid universitet och högskolor byggts ut kraftigt i hela landet. Totalt sett innebär denna utbyggnad en resursförstärkning med 8,4 miljarder kronor (i 2004 års prisnivå) i ökade årliga utgifter inklusive ökade kostnader för studiestöd.

Inom vissa områden har dock inte den snabba och omfattande utbyggnaden av grundutbildningen mötts av en lika stor efterfrågan från studenterna. Regeringen föreslår nu att 120 miljoner kronor omprioriteras från vissa högskolors grundutbildningsanslag till forskning, framförallt till VINNOVA och Vetenskapsrådet.

– Regeringen vill bygga ett kunskapssamhälle för alla där högre studier är en levande möjlighet i varje hem. Samtidigt är det avgörande för Sveriges framtida tillväxt och utveckling att fler ges möjligheter att studera vidare. Vårt långsiktiga mål är att 50 procent av en årskull skall ha påbörjat högre studier vid 25 års ålder, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

David Samuelsson
Planeringschef
08-405 18 23

Erik Svanfeldt
Politiskt sakkunnnig
08-405 17 91