Göteborgs Arbetspsykologi AB

Forskningsprojekt om UGL-konceptets effekt

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 20:56 CET

Sammanfattning av rapporten

Syftet med studien var att undersöka UGL- konceptets upplevda nytta på kort och lång sikt. Studien utgörs av tre upprepade mätningar med totalt 43 individer som samtliga deltog i UGL-utbildningen. Enkäten bestod av tio påståenden där deltagaren ombads uppskatta sin upplevelse på en skala mellan ett och åtta. Data analyserades genom variansanalys med inomgruppsdesign med en signifikansnivå på 5%. Studien bygger också på en enkät med öppna frågor kring hur deltagarna påverkats av utbildningen. Totalt besvarades enkäten av 29 deltagare. Materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visade statistiskt signifikanta samband. Post hoc-jämförelser visade att skillnaderna fanns mellan den första respektive den andra mätningen och mellan den första respektive den tredje mätningen. Deltagarna upplevde att utbildningen påverkat dem positivt inom områdena kommunikation, individen i organisationen, personliga reflektioner, gruppers utveckling och beteendeförädling.
Du kan ta del av hela rapporten via www.ugl-akademin.se

UGL-akademin - kvalitetssäkrad av Socialstyrelsen.