Vattenbussen

Forskningsrapport från Vattenvägen 365

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 12:52 CEST

Nu är den första rapporten från Vattenvägen 365 klar. Projektet tar ett helhetsgrepp kring hur effektiva urbana transportsystem kan uppnås genom att ta tillvara vattenvägen som resurs. Syftet med helhetsgreppet är att undvika suboptimeringar till följd av alltför snäva avgränsningar och se pendlingen ur ett ”hela-resan”-perspektiv.

Förstudien är en systemanalys som studerat hur ett välintegrerat vattenburet trafiksystem skulle kunna skapa nya resemönster och bidra till mer hållbara resor. Utifrån intressenternas samlade krav och behov har följande förutsättningar och mål identifierats. Vattenvägen ska:

  • tillföra kapacitet till det urbana transportsystemet,
  • under årets alla 365 dagar,
  • på ett lika eller mer hållbart och resenärsattraktivt sätt som nuvarande lösningar,
  • inom en rimlig tidshorisont

Ett välintegrerat vattenburet kollektivtrafiksystem skulle kunna möjliggöra snabbare och kortare pendlingssträckor och därmed tillföra kapacitet i transportsystemet. Arbetet belyser vidare vattenvägens möjligheter att bidra till:

  • Att fler resenärer väljer gång och cykel som färdsätt.
  • Att öka kollektivtrafikens utbud
  • Att värva bilister till utrymmeseffektiva transportmedel
  • Att bidra i citylogistikens utmaningar
  • Att bidra med tillgänglighet till nya bostadsområden

Det långsiktiga målet med projektet är att identifiera systeminriktade och tekniska lösningar för vattenvägarna som kan skalas och anpassas till städer världen över. På samma sätt som tågsystem idag byggs upp av mer eller mindre standardiserade delar syftar Vattenvägen 365 till att försöka utveckla motsvarande systembas. Fokus är att finna realistiska lösningar som är möjliga både ur ett kostnadsperspektiv men också attraktiva för resenären, året runt.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner i sin helhet via vår hemsida. Om du önskar ett tryckt exemplar av rapporten kontakta oss.

Forskningsprojektet "Vattenvägen 365" är finansierat av Sjöfartsverket.

Med rapporten som utgångspunkt hålls ett seminarium i Almedalen torsdagen den 3 juli kl 8.00, Hamngatan 1 i Visby. Hållbar pendling går över vattnet - hur ska det realiseras?

BILDMATERIAL: Här finns bilder fria för media att använda i samband med redaktionellt material.

Kontaktuppgifter: Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB, 0707-61 66 42
Vattenbussens ambition är att bidra till en smidigare vardag för storstadsborna. Målet är mer flyt i trafiken för individens, näringslivets och samhällets bästa. I fokus är att frigöra den potential som vattenvägen kan innebära för en hållbar stad. Vår roll är som katalysator för ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vattenbussen - för bättre flyt i trafiken!