Heart of Brands

Fortsatt årsstämma i Heart of Brands AB (publ) AB, 556712-4176

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 11:09 CEST

(Aktietorget: HOB B)

Aktieägarna i Heart of Brands AB kallas härmed till fortsatt årsstämma den 21 augusti 2009 kl. 11,00
Plats: Kungsgatan 33 , 7 tr. i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 augusti 2009, dels göra anmälan till bolaget senast samma dag kl 16,00, under adress Heart of Brands AB, Kungsgatan 33, 7 tr. 111 56 Stockholm eller via telefax 08-660 06 51 eller e-post info@heartofbrands.se.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 14 augusti 2009 genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

8. Eventuella övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Stockholm i juli 2009

Heart of Brands AB (publ)
Styrelsen