Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt dämpad konjunktur – men optimismen består

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 10:05 CEST

Snabbindikator på konjunkturen för september 2003

Konjunkturläget i Sverige är fortfarande dämpat. Det innebär att företagens optimism från i våras inte har infriats. I förväntningarna om konjunkturen inför det närmaste halvåret är dock optimismen fortfarande klart framträdande bland företagen. Generellt har utfallet i folkomröstningen om euron inte haft någon större effekt på bedömningarna av konjunkturen. Detta framgår av SCB:s Snabbindikator på konjunkturen för september i år.

Undersökningen genomfördes under perioden 18 september till 2 oktober i år.
Konjunkturläget bland de större företagen i Sverige är fortsatt dämpat och de optimistiska förväntningarna från undersökningen i mars i år visar sig inte ha infriats. För vissa branscher har inte bara förväntade förbättringar uteblivit utan konjunkturen har istället försämrats. Undersökningen visar även att utfallet i folkomröstningen om euron inte har haft någon större effekt på nulägesbedömningen av konjunkturen, totalt. Inom några få branscher tycks dock utfallet ha haft en tydligare negativ effekt på företagens bedömningar.

Klar förbättring bland vårens sämsta branscher
Trots den dämpade konjunkturen har situationen för flera branscher förbättrats sedan i våras, men det är bara inom livsmedelsindustri, energiförsörjning m.m. och utbildning där antalet företag som gör en positiv bedömning av konjunkturen är fler än de som gör en negativ bedömning av konjunkturen i nuläget. Mörkast ser det ut inom skogsindustrin, förlag samt hotell & restaurang – för alla dessa tre branscher bedömer 53 procent av företagen att konjunkturen nu är dålig – endast 6 procent av företagen i respektive bransch anser att konjunkturen är bra. De branscher med den största förbättringen av läget sedan i våras är byggindustrin samt hotell & restaurang – vilket i båda fallen var enligt vårens förväntningar. Det var för dessa två branscher som konjunkturen såg allra sämst ut i våras, och även om läget är fortsatt kärvt – i synnerhet för hotell & restaurang – är trenden positiv. För de tre branscher som i våras var mest optimistiska inför hösten – stål & metallverk, skogsindustri samt verkstadsindustri - slog förväntningarna fel och läget har istället försämrats.

Spridningen mellan branscherna är stor – från den goda konjunkturen inom energiförsörjning m.m. där en tredjedel av företagen anser läget som bra till branscherna skog, förlag samt hotell- & restaurang där drygt hälften av företagen gör en negativ bedömning av nuläget.

Utfallet i folkomröstningen om euron har, totalt sett, haft liten effekt på nulägesbedömningen av konjunkturen, men för några enskilda branscher har påverkan varit klart negativ. Det är för branscherna företagstjänster m.m. och verkstadsindustri som utfallet haft den största negativa effekten på konjunkturen, 35 procent respektive 28 procent av de tillfrågade företagen i de båda branscherna ansåg att utfallet påverkade nulägesbedömning negativt.

Fortsatt framtidsoptimism trots utdragen dämpning
De stora företagen är trots den utdragna konjunkturdämpningen fortsatt optimistiska inför de kommande sex månaderna. Mest optimistiska är företagen inom råvarubranscherna skogsindustri och stål & metall samt inom finansiell verksamhet. För dessa branscher förväntar sig mellan 70 och 82 procent att konjunkturläget kommer att vara bättre till våren medan endast 0-6 procent av företagen väntar sig en försämring.

Den enda bransch som väntar sig en försämring av läget till våren är hälso- & sjukvård m.m. och då endast en marginell försämring. Branschen kan även sägas vara ganska konjunkturokänslig. Inom byggverksamhet, energiförsörjning m.m. och livsmedelsindustri är dock prognoserna återhållsamma, och företagen här väntar sig bara marginella förbättringar. Samtliga tre branscher, som har en klar betoning på hemmamarknaden, räknar inte med att kunna få någon draghjälp av en internationell uppgång.

Utfallet av folkomröstningen om euron anses inte heller ha haft någon större effekt på företagens konjunkturprognos – den lilla effekt man kan se har dock varit negativ. För några enskilda branscher har den negativa effekten varit något tydligare. Den bransch som i sin konjunkturprognos uppger sig ha påverkats mest negativt av utfallet är företagstjänster m.m. Där uppger 24 procent av de tillfrågade företagen att effekten har varit negativ, samtidigt är detta en av de branscher där optimismen är mest framträdande inför våren. Enda bransch där utfallet anses ha påverkat prognosen positivt är energiförsörjning m.m. och då endast marginellt.

Definitioner och förklaringar
Nettotal utgör skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt på frågan om hur man bedömer företagets konjunkturläge i nuläget.

Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer 18 september till 2 oktober 2003. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 306 företag ingått i urvalet. För respektive bransch har de 18 största företagen, mätt i antalet anställda, valts ut. Svarsfrekvensen har uppgått till 89 procent totalt.

Till respektive företag har man ställt fyra frågor specifikt om konjunkturläget:

”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget?” (med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt), ” Hur har resultatet i folkomröstningen om euron påverkat företagets nulägesbedömning av konjunkturen?” (med svarsalternativen positivt, i stort sett ingen påverkan och negativt), ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget?” (med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre) samt ” Hur har resultatet i folkomröstningen om euron påverkat företagets konjunkturprognos?” (med svarsalternativen positivt, i stort sett ingen påverkan och negativt).

SCB:s Företagsbuss
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning. Flera frågeställare (SCB-kunder) delar på frågeutrymmet, men varje kund ställer sina egna frågor. Konceptet ger lägre kostnader för respektive frågeställare, än om var och en finansierar en egen undersökning, utan att göra avkall på kvaliteten. Det ger också en tidsmässig besparing för de svarande företagen. Varje kund ”äger” sina frågor, det vill säga det är endast kunden som får svaren på sina frågor i form av avidentifierade tabeller.

I SCB:s Företagsbussar kan kunderna ställa frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat då vi vill hålla telefonintervjuerna korta. SCB hjälper till med utformning av frågorna. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningar.

Kommande Företagsbuss är inplanerad för våren 2004. För frågor om prisuppgifter mer mera, kontakta Ulla Angarano tel. 019-17 62 66

För tabeller, se www.scb.se/press/press2003/press265ov9998.doc