Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt dämpad tillväxttakt för hushållens lån

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:19 CEST

I juli hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,4 procent. Det var en minskning jämfört med juni då tillväxttakten låg på 4,6 procent (reviderad siffra). I juli 2011 var tillväxttakten 6,5 procent och hade under hela förra året en avtagande trend. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hushållens lån hos MFI uppgick i  juli till  2 715 miljarder kronor. Det är en ökning med 117 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 98 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,7 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I juli uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 177 miljarder kronor. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i juli till 166 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Övriga lån uppgick till 372 miljarder och hade i juli en tillväxttakt på 2,6 procent.

I juli fortsatte tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag att minska. Den årliga tillväxttakten låg i juli på 2,8 procent vilket kan jämföras mot 3,6 procent (reviderad siffra) i juni. I juli uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 849 miljarder kronor. Det är en ökning med 51 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån stod lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen. Dessa lån uppgick i juli till 553 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 335 miljarder.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Uppgång för hushållens räntor

Efter att ha visat en sjunkande trend de senaste månaderna vände räntorna på hushållens lån upp i juli. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal uppgick i juli till 3,83 procent vilket kan jämföras mot 3,81 procent i juni. De stigande räntorna kan främst förklaras av uppgångar i den rörliga räntan medan de långa räntorna gick ner. Den rörliga räntan på nya avtal steg från 4,07 procent i juni till 4,15 procent i juli. För lån med räntebindningstid på över tre månader till och med ett år låg räntan på 3,69 procent i juli vilket kan jämföras mot 3,78 procent i juni. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån uppgick i juli till 3,70 procent jämfört med 3,71 procent i juni.

I juli var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 1,19 procent vilket är samma nivå som i juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i juli till 1,93 procent vilket är en minskning jämfört med juni då räntan var 1,99 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i juli till 3,54 procent jämfört med 3,47 procent i juni. 

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
Se här

Ökad tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i juli en årlig tillväxttakt på 5,2 procent vilket var en ökning jämfört med juni då tillväxttakten låg på 5,0 procent. M1 uppgick i juli till 1 599 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juli 6,5  procent. I juni var tillväxttakten 7,9 procent. Totalt uppgick M3 i juli till 2 307 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Finansmarknadsstatistik juli 2012 

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-27 kl. 09.30.

 

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Johannes Andersson
Tfn 08-506 949 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se