Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt exportöverskott i juli

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 10:06 CEST

Den svenska varuexporten under juli 2003 uppgick till 56,9 miljarder kronor och varuimporten till 43,7 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 13,2 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 13,2 miljarder kronor under juli 2003. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg lägre med ett medianvärde på 9,5 miljarder kronor. För juli 2002 var överskottet 9,9 miljarder kronor.

Värdet på varuexporten under juli 2003 uppgick till 56,9 miljarder kronor och varuimporten till 43,7 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 2 procent medan varuimporten värdemässigt minskat med 4 procent jämfört med juli 2002. Antalet vardagar under juli var lika stort som under juli 2002.

Handeln med länder utanför EU gav under juli 2003 ett överskott på 12,2 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 1,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,9 miljarder kronor för juli 2003 jämfört med 12,5 miljarder för juni 2003. För maj 2003 var motsvarande värde 12,7 miljarder.

Handelsnettot för januari-juli 2003 gav ett överskott på 86,6 miljarder kronor
Hittills under året (januari-juli) har värdet av varuexporten ökat med 1 procent och varuimporten med 3 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Varuexportvärdet uppgick till 466,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 380,2 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-juli 2003 gav därmed ett överskott på 86,6 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 90,7 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar
De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under dagen.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprogram
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-09-25 kl. 10.00.

För tabell, se bifogad fil