DORO AB

Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:38 CEST

• Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr)
• Resultat per aktie efter skatt 0,06 Kr (-4,64 Kr)
• Tidigare förlustområde visar nu positivt resultat
• Försäljningsökningar inom Business Electronics och Care
• Bruttomarginalen förbättrad
• Rationaliserad organisation med sänkta omkostnader
• Kassaflödet påverkas negativt av 2006 års strukturkostnader

VD Rune Torbjörnsen kommenterar;

- Vi kan för andra kvartalet i rad visa ett positivt (EBIT) resultat och Doro går därmed med vinst under det säsongsmässigt svagaste första halvåret. Resultatförbättringen sker efter ett flertal åtgärder som har sänkt kostnaderna och framförallt syftat till att resurserna används inom de områden som växer och som har störst förutsättningar att visa bra resultat.

Vinst för koncernen första halvåret

Doro uppvisar en vinst för första halvåret 2007. Detta är en effekt av att olönsamma enheter avyttrats, kostnadsstrukturen trimmats samtidigt som lönsamhet uppnåtts inom hemtelefoni, tidigare års förlustområde. En kraftig tillväxt inom affärsområdena Care och Business Electronics, med betydligt högre marginaler, samt en lägre dollarkurs har också bidragit positivt.

Omsättningen uppgick till 151 Mkr (208 Mkr)

Den lägre omsättningen är en konsekvens av att förlustverksamheterna i Australien och Polen avyttrats samtidigt som verksamheten inom Affärsområde Home omstrukturerats för att fokusera på produkter med högre marginaler. För jämförbar verksamhet var försäljningen ca 9 procent lägre än föregående år men med en högre andel av försäljningen i affärsområden med hög marginal.

Bruttomarginalen har förstärkts

Genom att Doros affärsområden med hög bruttomarginal nu står för ca 25 % av omsättningen (föregående år 17 %), samtidigt som produkter med låg marginal inom hemtelefoni successivt avvecklas, har bruttomarginalen förstärkts. Vidare har lagerstyrningen förbättrats vilket minskat lageravskrivningar samtidigt som en lägre dollarkurs bidragit positivt.

Omkostnaderna har minskat

Omkostnaderna har minskat som ett resultat av avyttrade förlustverksamheter. Därutöver har i juli avslutats ett rationaliseringsprogram som innebär väsentliga kostnadsminskningar. Programmet har även omfördelat Doros kostnadsmassa så att större resurser nu arbetar för tillväxtområdena Care och Business Electronics. Ca 35 % av Doros omkostnadsmassa arbetar nu för dessa affärsområden mot ca 15 % föregående år.


Operativa resultatet (EBIT) har förbättrats

Sammantaget har det operativa resultatet förbättrats från en förlust under fjolåret på 20 MSEK till ett positivt resultat. Detta motsvarar en ökning av koncernens EBIT-marginal med ca 15 procentenheter. Förluster i avyttrade bolag och övriga kostnader för neddragning och strukturförändring har tagits mot reservationer som belastat 2006 års bokslut om totalt 17 Mkr.

Affärsområden

Doro arbetar i tre affärsområden; Home, som i huvudsak är hemtelefoni och står för 75 % av första halvårets omsättning (föregående år 83 %), Care, specialiserad telefoni för äldres behov, 10 % (6 %) samt Business Electronics, huvudsakligen kontorstelefoni, 15 % (11 %).

Affärsområde Home har stått för Doros historiska förluster. Genom att omkostnaderna för affärsområde Home nu har bantats och bruttomarginalen förbättrats har detta affärsområde, trots fortsatt prisfall och en omsättningsnedgång om 20 % gått från förlust till en stigande positiv marginal. Under augusti lanserar Doro vidare en ny produktgeneration, NeoBio, med förbättrade marginaler och design.

Samtidigt har affärsområdena Care och Business Electronics fått en förstärkt organisation och uppvisar sammanlagt en tillväxt om 27 %.

Regioner

Doros största marknader är Frankrike (45 % av omsättningen), Norden (35%) och UK (9 %). För specialiserade produkter med hög marginal har en intensifierad distributörssatsning skett.

Utsikter

Med stöd av att flertalet nya produkter inom Doros huvudområden lanseras under tredje kvartalet, finns nu möjlighet till en förbättrad resultatutveckling.

Balansräkning och Kassaflöde

Kassaflödet är fortsatt negativt, delvis på grund av ovan nämnda strukturkostnader vilka belastade 2006 års resultat men som utbetalats, med totalt 17 Mkr, under det första halvåret 2007. Vidare har det skett en säsongsmässigt betingad ökning av rörelsekapitalet om 15 Mkr.
Doros tillgängliga låneutrymme är f.n. 55 Mkr och soliditeten 23 %.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1,2 Mkr (11 Mkr) Resultatet före skatt blev -28 Mkr (-8 Mkr).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, kundrelationer samt valutakursfluktuationer. Förutom dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen (sidorna 21-22), har inga nya risker av väsentligt karaktär identifierats under den gångna perioden.

Kommande rapporter

Styrelsen har beslutat att kvartal 3, 2007 rapporteras den 24 oktober samt att bokslutskommunikén 2007 rapporteras den 12 februari 2008.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.
Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Doros revisorer.

För mer information

För ytterligare information kontakta:
VD Rune Torbjörnsen 0733-730 770 eller
CFO Stefan Sjölin 046-280 50 62
Lund, 28 augusti 2007

Styrelsen Doro AB (publ)
Organisationsnummer 556161-9429
Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/IT


Magistratsvägen 10
SE-226 43 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 280 50 60
www.doro.com


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför


Bo Kastensson Rune Torbjörnsen Anders Berg
Styrelseordförande Verkställande Direktör Ledamot


Tomas Persson Jonas Mårtensson
Ledamot Ledamot


Om Doro
Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inom fyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, Business Electronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com