Drott AB

Fortsatt försäljning till Bostadsrättsföreningar

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:14 CEST

Bostads AB Drott har under maj och juni månad avyttrat tre bostadsfastigheter för sammanlagt 111 Mkr till bostadsrättsföreningar. Försäljningarna ger en bokföringsmässig vinst om 29 Mkr. De avyttrade fastigheterna är belägna i Stockholms kommun och har avyttrats till ett genomsnittligt pris som är 32 procent högre än värdet enligt utförd extern värdering vid årsskiftet 2003/2004. Fastigheterna har en uthyrbar area om totalt 5.320 kvm, varav 4.388 kvm utgörs av bostadsarea.

Hittills i år har Bostads AB Drott avyttrat 12 fastigheter för sammanlagt 561 Mkr. Försäljningarna har skett till priser som i genomsnitt överskridit bedömt marknadsvärde med 24 procent och inneburit en sammanlagd försäljningsvinst om 112 Mkr, varav 55 Mkr under kvartal 2.


Kommentar från Bostads AB Drotts VD, Daniel Skoghäll: Intresset från bostadsrättsföreningar att köpa bostadsfastigheter är mycket stort, vilket understryks av genomförda försäljningar. Vi kommer fortsatt att sälja enstaka bostadsfastigheter som ej bedöms vara förvaltningseffektiva eller som saknar utvecklingspotential.


Ytterligare information:
Daniel Skoghäll, Verkställande direktör, tfn 08-508 93 010
Bengt Evaldsson, CFO, tfn. 08-508 93 020


Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 100 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 925 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 13 400 lägenheter per den 30 juni 2004. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.