Turistdelegationen

Fortsatt höga volymer under sommaren 2004 - men intäkterna hänger inte med

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:59 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN TURISTDELEGATIONEN
OM SOMMARSÄSONGEN 2004 (JUNI-AUGUSTI)

Fortsatt höga volymer under sommaren 2004 - men intäkterna hänger inte med

Turistdelegationen som ansvarar för den officiella turiststatistiken publicerar idag siffror som visar att de totala boendevolymerna under sommaren 2004 (juni, juli och augusti) låg kvar på samma nivå som sommaren 2003. Men för hotellen, som står för över 90 procent av boendeintäkterna, minskade logiintäkterna per sålt rum. Konjunkturuppgången i kombination med fler utländska besökare har inte bidragit till en förbättrad ekonomi för turistnäringen. Strukturförändringar, ökad kapacitet och prispress har bidragit till ett ökat tryck på näringen. Men det behövs mer än många besökare och höga volymer för att stärka turistnäringens utveckling. Sverige har bland annat råvaror i form av natur, kultur, konst och historia som i förädlad form kan öka den attraktionskraft som behövs. Utmaningen ligger i att skapa prisvärda produkter och upplevelser av hög kvalitet. Staten har genom sitt ägande och inflytande över dessa råvaror en avgörande roll i arbetet med att främja svensk turistnäring, säger Dennis Bederoff, tf direktör för Turistdelegationen, den statliga myndigheten för turistfrågor i Sverige.

För sommarmånaderna (juni -augusti) var ökningen av de totala antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem 0,1 procent. En minskning med nästan 1 procent för svenskar och en ökning med drygt 2 procent för utländska besökare. Antalet sålda rum på hotellen ökade under sommaren med 2,6 procent samtidigt som logiintäkten per sålt rum minskade med 0,8 procent.

Regioner
Vikande volymer för kommersiella boendeanläggningar på den inhemska marknaden förklaras inte bara av det dåliga vädret i början av sommaren. En förbättrad konjunktur bidrog också till fler resor till utlandet. Flest övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem registrerades under sommarmånaderna i Stockholms län med drygt 2,1 miljoner gästnätter (plus 5,8%). Därefter kom Västra Götalands län med 1,5 miljoner (minus 1%), Skåne med 1 miljon (plus 4,2%), Dalarna med drygt 600 000 (minus 3,2%). Störst procentuell ökning jämfört med förra året hade Västmanlands län (plus 13,6%).

Utländska marknader
Utländska gäster svarade för ca 28 procent av volymerna på hotell, stugbyar och vandrarhem. Norge var störst med nästan 500 000 gästnätter, en kraftig minskning med 14,5 procent, följt av Tyskland med drygt 450 000 gästnätter (minus 3,3%). Därefter kom Danmark som minskade med 1,5 procent och USA som ökat kraftigt (plus 6,2%) från förra sommaren. Totalt ökade de utländska övernattningarna i Sverige med drygt 2 procent och de utomeuropeiska marknaderna med nästan 15 procent.

Nordiska utblickar…
En sammanställning av utländska övernattningar på hotell i de nordiska länderna under årets första sju månader, visar att antalet utländska övernattningar på hotell i Sverige (plus 4,9%) ökat något mer än i de nordiska länderna totalt (plus 4,8%). Sveriges andel av alla utländska övernattningar på hotell i Norden har under perioden ökat något från 27,4 procent (2003) till 27,8 procent under 2004. I Sverige har antalet gästnätter på hotell från Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Italien ökat procentuellt mer än för Norden totalt. Gästnätter på hotell från USA (plus 5,2%) och Storbritannien (plus 6,1%) har dock inte ökat lika mycket som för Norden totalt, som ökat med 9,4 respektive 9,3 procent.

Internationellt resande
Under 2004 har det internationella resandet tagit fart igen. International Air Transport Association (IATA), rapporterar en ökning av den globala passagerartrafiken med 20 procent under perioden januari-juli 2004. Flygtrafiken ökar i samtliga världsdelar. Trafiken i Europa har under perioden ökat med drygt 12 procent. Enligt Luftfartsverket har den utomeuropeiska passagerartrafiken till och från Sverige under sommaren 2004 ökat med drygt 32 procent och trafiken till och från Europa med nästan 7 procent. Turistdelegationens inkvarteringsstatistik visar också stora volymökningar. Gästnätterna från de utomeuropeiska marknaderna har under sommaren 2004 ökat med nästan 15 procent och från de europeiska marknaderna med nästan 6 procent. Ökade volymer och en återhämtning efter effekterna av händelserna den 11 september, 2001 och SARS har dock inte medfört motsvarande ökningar på intäktssidan. Stort utbud och fler lågprisalternativ har pressat priserna och därmed marginalerna för samtliga aktörer på marknaden.

Resevaluta och tax free
Trots fler utländska gäster har resevalutaexporten (utländsk konsumtion i Sverige) enligt Riksbanken under årets första sex månader minskat med 0,3 miljarder kronor eller minus 2,6 procent. Samtidigt har importen (svensk konsumtion i utlandet) under samma period ökat med 2,1 miljarder kronor. Även tax freeförsäljningen i Sverige har enligt Global Refund minskat med drygt 18 procent under sommaren 2004 (juni-aug).

Resandet från Sverige
Enligt data från Rese- och TuristDataBasen, TDB, medförde det dåliga vädret i början av sommaren en stor efterfrågan på utlandsresor och dessa ökade med 10 procent. Svenskarna stannade också längre i utlandet vid varje resa som gjorde att ökningarna i antal övernattningar var 18 procent jämfört med sommaren 2003. Den totala konsumtionen utomlands ökade också med 20 procent, säger Lars Paulsson, VD för Resurs AB som driver TDB.

Resandet i Sverige
Enligt data från TDB har sommaren 2004 gett ett fortsatt högt resande av svenskar i Sverige. Svenskarna har gjort nästan lika många resor i Sverige denna sommar som sommaren 2003, men stannat borta kortare tid vilket gett en minskning av totala antalet övernattningar. Svenskarna har också spenderat betydligt mindre pengar i Sverige än sommaren 2003.

Camping i Sverige
Under sommaren svarar campingen normalt för drygt 60 procent av samtliga över- nattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser, och för drygt 30 procent av logiintäkterna. Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation som producerar campingstatistiken på uppdrag av Turistdelegationen, har lämnat en prognos som pekar mot ett minskat antal campingövernattningar under sommaren 2004. Campingvolymerna kommer att redovisas senare under hösten.

Ett komplett pressmaterial med tabeller och diagram finns att hämta på Turistdelegationens webbplats: www.tourist.se under rubriken Press.

Ytterligare information lämnas av:

Dennis Bederoff, Turistdelegationen, 070-567 41 90
Peter Terpstra, Turistdelegationen, 070-723 28 11

Turistdelegationen är statlig myndighet under Näringsdepartementet för strategier, statistik och samordning inom svensk turism. Turistdelegationen är statistikansvarig myndighet och
ansvarar för den officiella turiststatistiken

Vasagatan 44 - BOX 860 - S-101 37 Stockholm - TEL +46 (8) 545 154 60 - FAX +46 (8) 545 154 69
E-MAIL: kansli@tourist.se - www.tourist.se