Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt höjda priser på stål och metaller

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:45 CEST

Prisindex i producent- och importled för september 2004:

Fortsatt höjda priser på stål och metaller

Från augusti till september steg importpriserna med 0,3 procent, främst beroende på höjda priser på stål och metall. Producentpriserna steg med 0,2 procent. Sedan september 2003 har importpriserna stigit med 5,0 procent medan exportpriserna stigit med 1,2 procent och producentpriserna, inkl. hemmamarknadsförsäljning, med 2,1 procent.

Producentpriser
Producentpriserna steg i september med 0,2 procent jämfört med månaden innan. Höjda priser på stål och metall samt metallvaror (utom maskiner och apparater) bidrog tillsammans med 0,2 procentenheter till uppgången. Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet. Sänkta priser på spannmål motverkade uppgången med 0,1 procentenhet. Mindre prissänkningar noterades också på produkter från fiske samt på el- och optikprodukter.

På hemmamarknaden steg priserna med 0,2 procent från augusti till september. Prishöjningarna på stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter till uppgången. Vidare bidrog höjda priser på petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt metallvaror (utom maskiner och apparater) med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Prissänkningar på spannmål verkade i motsatt riktning med 0,2 procentenheter, sänkta priser på produkter från fiske med 0,1 procenenhet.

På exportmarknaden var priserna i genomsnitt nästan oförändrade (+0,l procent). Prishöjningar på stål och metall samt petroluemprodukter motverkades av sänkta priser på el- och optikprodukter, pappersmassa och motorfordon.

Importpriser
Importpriserna steg med 0,3 procent från augusti till september. Prisökningar på stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter, köks- och prydnadsväxter samt baskemikalier med 0,1 procentenhet vardera. Prissänkningar på råolja samt el- och optikprodukter motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 0,2 procent från augusti till september. Höjda priser på stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter Prisökningar på köks- och prydnadsväxter och baskemikalier bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Sänkta priser noterades på råolja och på spannmål vilket motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera, liksom sänkta priser på el- och optikprodukter.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från augusti till september mot brittiska pundet och japanska yenen med 1,1 respektive 0,7 procent och försvagades mot euron och amerikanska dollarn med 0,3 respektive 0,4 procent.

Prisindex i producent- och importled, september 2004

Tabell även på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____104500.asp

Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor
Index Förändring, procent
(Föregående månad inom parantes)

September 04, 1990=100 Från föregående månad
Senaste 12 månaderna

Producentprisindex hemmamarknad 128,4 0,2 (0,3) 3,1 (2,8)
Exportprisindex 121,9 0,1 (0,1) 1,2 (1,2)
Importprisindex 144,0 0,3 (1,3) 5,0 (4,4)
Producentprisindex 124,6 0,2 (0,2) 2,1 (2,0)
Prisindex för inhemsk tillgång 135,5 0,2 (0,8) 4,1 (3,6)
därav - Konsumtionsvaror 133,7 0,0 (-0,2) 0,0 (0,1)
- Investeringsvaror 108,3 0,0 (-0,2) -0,9 (-1,0)
- Insatsvaror 145,9 0,8 (0,6) 7,9 (7,7)
- Energirelaterade varor* 227,5 -0,4 (9,4) 29,9 (23,1)

* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle
Index för internationell jämförelse samt prisutvecklingen på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från augusti till september steg hemmamarknadspriserna inom avdelningarna C-E med 0,2 procent. Under de senaste tolv månaderna är uppgången 3,1 procent.

Priserna på hemmamarknaden för avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, sjönk från augusti till september med 1,1 procent och har sedan september 2003 stigit med 0,8 procent.

Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk den senaste månaden med 4,1 procent och jämfört med september 2003 har prisnivån sjunkit med 3,3 procent. Prisutvecklingen på el baseras här på en skattning av de priser som elleverantörerna under månaden erhåller för en oförändrad sammansättning av kontrakten, med avseende på kontraktslängd m.m.

Publikation

* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2004-11-25 kl. 10.00.