Naturvårdsverket

Fortsatt jakt med blyad kula

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:27 CET

Förbudet mot kulor med bly vid jakt bör upphävas. Vid skytte bör blyade kulor bara tillåtas om ammunitionen samlas upp på godtagbart sätt. Blyhagel för all fågeljakt bör förbjudas och senare bör möjligheterna till ett totalförbud för all blyhageljakt utvärderas. Det föreslår Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen regeringen.De båda myndigheterna har haft regeringens uppdrag att göra en konsekvens­beskrivning av kommande förbud mot bly i ammunition. På 1990-talet pekades bly ut som en av de 13 värstingarna i miljön, och en utfasning började. År 2002 beslöt regeringen att totalförbjuda bly i ammunition senast 2008. Förbudet har ifrågasatts och därför beslöt regeringen om denna utredning.– Det är viktigt att minska användningen av bly i samhället för att vi ska klara miljömålet Giftfri miljö. En stor post försvann när bensin blev fritt från bly. Bly i ammunition är en annan stor användning som måste minska eftersom det sprids över stora områden, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalie­inspektionen..Det är stor skillnad på hur mycket bly som kommer ut i naturen från blyade kulor respektive blyhagel. Mängden bly från kuljakten är jämförelsevis liten.– Färre skott avlossas vid kuljakten och kulan kan tas om hand från det skjutna viltet. Det enda alternativet till bly, kopparkula, uppfyller inte de djurskyddskrav som bör ställas vid jakt och är också farligt för miljön, säger Johan Bodegård, tillförordnad chef för Viltförvaltningsenheten.Det mesta blyhaglet blir kvar i naturen efter jakten och läcker långsamt ut i marken. Trots att det är förbjudet med blyhagel vid jakt i våtmarker och över öppet vatten dör fortfarande fåglar, framför allt änder och örnar, av blyför-giftning. Änderna förgiftas när de pickar i sig hagel i stället för stenar. Örnarna har bland annat änder som föda.Blyhagel bort i två steg
Myndigheterna föreslår en tvåstegsraket för att på sikt få bort blyhagel.

– Den största mängden blyhagel används vid fågeljakt. Tar vi bort den försvinner 80 procent av blyhagelanvändningen. Det är en bra början, säger Johan Bodegård.Blyhagel för all fågeljakt bör därför vara helt förbjudet från 1 januari 2008. En utvärdering bör göras innan det andra steget tas och blyhagel fasas ut även för däggdjursjakt. Det behöver utvecklas bättre alternativa hagel av stål, vismut, volfram och olika legeringar. Den djuretiska aspekten av alternativhagel utvärderas måste också analyseras närmare. Först om de jaktliga kraven på alternativen kan tillgodoses och behovet av avveckling av all blyhagel kvarstår bör ett totalförbud införas.Blyfritt på sikt vid skyttebanor

Förbudet bör finnas kvar mot blyade kulor vid träningsskytte för jakt samt sportskytte. Det ska träda i kraft år 2008, men undantag bör göras för skjutbanor där ammunitionen tas om hand på ett godtagbart sätt.Stora mängder bly samlas på skjutbanorna. Ett särskilt problem är att många små fragment av bly från kulor blir kvar i skjutvallarna. När skyttebanor läggs ner finns blyet kvar och därmed hela miljöproblemet att återställa området. Jägare och skyttar är enligt miljöbalkens regler ansvariga för miljöskyddsåtgärderna.– Vi vill på sikt få bort den här användningen av bly, men förstår att jägare och sportskyttar har problem att finna alternativ. För en del verksamheter blir det svårt eller orimligt dyrt att ordna miljöskyddsåtgärder till 2008. Därför föreslår vi övergångsregler, säger Johan Bodegård.Övergångsreglerna innebär att kommunerna kan ge tidsbegränsade dispenser att ha kvar blyade kulor om skjutbanan visar upp en plan för att ta hand om blyet.Läs rapporten
http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5627-1.pdf

Fakta: Bly i bilbatterier står för 80 procent av blyanvändningen i Sverige. De allra flesta batterier lämnas in för återvinning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bodegård, t.f. chef Viltförvaltningsenheten Naturvårdsverket, 08-698 14 13, 070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se
Erik Gravenfors, utredare Kemikalieinspektionen, 08-519 41 100, 0704-29 38 80, erik.gravenfors@kemi.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.