LO

Fortsatt kraftig ökning av dator- och Internetanvändning

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 08:57 CEST

Andelen LO-medlemmar med tillgång till dator i hemmet har mer än femdubblats - från 15 procent till 78 procentenheter sedan 1994.

Tillgången till Internet liksom användningen av Internet har ökat starkt mellan 1998 och 2002. Sex av tio LO-medlemmar har själva använt Internet i hemmet mot knappt två av tio LO-medlemmar för fyra år sedan.

Det visar rapporten Datoranvändning. Underlaget är intervjuer med ett slumpmässigt urval som SCB gjort inom ramen för undersökningarna av levnadsförhållandena.

Resultaten visar att datoriseringen av det svenska samhället fortsätter i snabb takt. De visar till exempel att såväl tillgången till dator i hemmet som den faktiska användningen har ökat starkt även under de allra senaste åren.

Bland samtliga anställda har det varit en ökning från 28 till 84 procent - i absoluta tal från knappt en miljon anställda med dator i hemmet är 1994 till ungefär 3,2 miljoner år 2002. Av denna ökning på drygt 2,2 miljoner anställda med dator i hemmet är ungefär hälften medlemmar i något LO-förbund. Undersökningen visar att ökningen av tillgång till dator i hemmet har varit allra starkast bland LO-medlemmarna. Det gäller både om man ser till hela perioden sedan 1994 eller på något kortare sikt. Man kan också uttrycka det som att de klassmässiga skillnaderna har minskat.

Internetanvändningen kan belysas sedan 1998. Under de fyra åren sedan dess, alltså perioden 1998-2002, har andelen anställda som själva använt Internet i hemmet under de senaste tolv månaderna ökat från 32 till 68 procent - alltså mer än en fördubbling under denna korta tid. Om vi ser till LO-medlemmarna har ökningen varit ännu större - från 19 till 57 procent, alltså en tredubbling.

Utvecklingen har alltså varit i huvudsak positiv med en kraftig ökning av tillgången till och användningen av dator i hemmet. Men skillnaderna mellan olika grupper av anställda är fortfarande betydande. Till exempel framgår det att det är inte långt ifrån dubbelt så vanligt bland SACOs män som bland LOs kvinnor att själv använda Internet i hemmet (ungefär 90 procent bland SACO-männen mot 50 procent bland LO-kvinnorna). Om vi ser till andelen som använder Internet i hemmet minst någon gång i veckan ökar denna skillnad ytterligare (drygt 60 procent bland SACO-männen jämfört med 15 procent bland LO-kvinnorna).

Rapporten visar att också datoranvändningen på jobbet har ökat påtagligt, dock inte alls i samma snabba takt som datoranvändningen i hemmet. Under den tidsperiod på drygt femton år som vi här kan överblicka (1986/87 - 2002) har andelen LO-medlemmar som använder dator i arbetet mer än tredubblats - från 12 till 42 procent. Under de allra senaste två åren (2000 - 2 002) har andelen ökat från 39 till 42 procent, alltså med tre procentenheter, vilket är långsammare än under tvåårsperioden dessförinnan.

Av alla anställda är det nu 65 procent som använder dator i sitt jobb. För drygt femton år sedan var siffran endast 25 procent. Det är en genomgripande förändring som här har ägt rum.

Det är glädjande att så många av LOs medlemmar använder sig av den nya tekniken. IT ger nya och större möjligheter till utveckling och delaktighet. Men skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stora och då är det viktigt att aktivt fortsätta verka för att gamla klass- och könsmönster bryts. Det gäller framförallt användningen av ny teknik i arbetet. Rapporten visar tydligt att alldeles för få ges möjlighet till utveckling i arbetet, säger LOs andre vice ordförande Ulla Lindqvist.

För ytterligare information kontakta:
Sven Nelander, LO-utredare, 08-796 26 25
Ove Ivarsen, IT-ombudsman 08-796 27 95