Riksdagen

Fortsatt kritik mot EU-förslag om utdelning av mat

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:47 CET

EU-kommissionens förslag om utdelning av livsmedel till de sämst ställda inom EU strider fortfarande mot närhetsprincipen, eller subsidiaritetsprincipen. Kommissionens analys har betydande brister, anser ett enigt miljö- och jordbruksutskott. Riksdagen har redan tidigare kritiserat förslaget.

Förslaget om utdelning av livsmedel finns nu med som en del i kommissionens förslag till ny förordning som ska reglera EU:s gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna. Förslaget innebär att den gamla förordningen ersätts med en ny och att bestämmelserna anpassas till Lissabonfördraget. Utskottet kritiserar den del av förslaget som gäller utdelningen av livsmedel.  

Riksdagen kritiserade förslaget i november

Enligt EU-kommissionens förslag ska livsmedlen som delas ut i första hand tas från EU:s interventionslager, men det ska också vara möjligt att köpa upp livsmedel på marknaden för utdelning. EU-kommissionen presenterar förslaget som en jordbrukspolitisk åtgärd, men när riksdagen behandlade förslaget i november påpekade man att det snarare tillhör det socialpolitiska området. Eftersom socialpolitiken främst hör till EU-ländernas eget ansvar strider förslaget mot närhetsprincipen, ansåg riksdagen. Riksdagen framförde sina åsikter i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och kommissionens ordförande.  

Utskottet kritiskt till kommissionens analys

Enligt kommissionens analys strider förslaget inte mot närhetsprincipen. Utskottet anser i sin tur att analysen har tydliga brister. Kommissionen hänvisar till att det i målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik ingår att stabilisera marknaderna och se till att konsumenterna har tillgång till livsmedel till skäliga priser.   Utdelningen av livsmedel är enligt kommissionen en viktig del i arbetet för att uppfylla målen. Utskottet håller inte med om att livsmedel som köps upp på marknaden för att delas ut till de sämst ställda kan anses stabilisera marknaderna eller ge konsumenterna tillgång till livsmedel till skäliga priser. Förslaget betyder att den gemensamma jordbrukspolitikens mål har utvidgats till att omfatta socialpolitiska insatser, anser utskottet.   Utskottet föreslår att riksdagen gör ett nytt motiverat yttrande i frågan.  

För mer information:
Ring Lena Sandström,
föredragande i miljö- och jordbruksutskottet,
telefon 08-786 48 14.
Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter