Folksam

Fortsatt många skador på värmepumpar. Stora kostnader för villaägarna.

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:39 CET

Hög andel skador på nyare pumpar.

Folksams statistik för skador på värmepumpar år 2002 visar att det
totala antalet skador minskar något jämfört med perioden 1999-2001.
Antalet skador på luft/luft- och luft/vatten-pumpar sjunker, men
kostnaden per skada för denna pumptyp stiger med 30 procent. Skadorna på
frånluftspumpar ökar drastiskt. Detta beror med största säkerhet på att
köldmediet (propan) orsakar mängder med kompressorhaverier.

Procentandelen skador som drabbar nyare pumpar (2-5 år) ökar också, från
50,6 till 63,1 procent.

- En ökad försäljning medför givetvis att det finns flera pumpar som kan
haverera, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Men om procentandelen
pumpar som skadas när de är 2-5 år gamla ökar, kan man knappast tala om
en kvalitetsförbättring jämfört med tidigare år.

Att kostnaderna per skada för luft/luft och luft/vattenpumpar ökar med
30 procent beror på att reparatören i mycket högre utsträckning än
tidigare byter ut pumparna i stället för att reparera.

- Procentandelen utbyten för luft/luftpumpar som är 2-5 år gamla har
ökat från 24,1 procent till 39,7 procent, säger Jan Snaar. Man har helt
enkelt haft svårt att ersätta det nu förbjudna köldmediet R 22 med något
som fungerar bra. Därför byter man ut pumparna i stället. Det blir
ekonomiskt kännbart för de villaägare som investerat 25 -35 000 kronor i
en sådan värmepump.

Antalet skador på frånluftsvärmepumpar ökar med 20 procent. Den i
särklass mest skadedrabbade modellen är AutoTerm 480 följd av Nibe
Fighter 310P. AutoTerm 480 är i princip samma produkt som Elektro
Standards Aquaes 480. Motsvarande gäller modellerna AutoTerm 380
respektive Elektro Standards Aquaes 380.

- Sedan tillverkarna börjat använda R 290 propan som köldmedium har
antalet skador ökat lavinartat, säger Folksams byggtekniske chef Karl-
Eric Larsson. Kompressorhaverierna är nu så många att man kan tala om
ett seriefel. Pumparna har med all säkerhet lanserats på marknaden i
sådan hast att man inte hann se att propan inte var en bra lösning. Det
får nu kunderna betala i stället.

Antalet skador på berg-, mark- och sjövärmepumpar har också ökat, med
cirka 20 procent. Även här ligger de flesta skadorna i gruppen 2-5 år,
men utgörs mest av reparationer.

- Här kan vi se en markant förändring beträffande hur många som byts ut.
Tidigare byttes 25,3 procent av pumparna i denna åldersgrupp ut mot en
ny. Nu är denna procentsats nere i 3,6 procent, säger Jan Snaar.
Seriefelet på IVT Greenline 4 Puls belastar fortfarande produkten i
statistiken, om än i mindre grad än tidigare.

- En berg- eller markvärmeanläggning är den i särklass dyraste
pumpinstallationen, eftersom den ersätter ett annat värmesystem fullt
ut. Det är en stor investering för den enskilde villaägaren och därför
är det extra viktigt att produkterna håller god kvalitet, understryker
Jan Snaar

- Även denna gång redovisas Folksams statistik utan hänsyn till antalet
sålda produkter. Eftersom branschen inte vill offentliggöra sina
försäljningssiffror har en sådan viktning inte varit möjlig att göra.
Men ett alarmerande faktum för tillverkarna är att procentandelen skador
som drabbar nyare pumpar (2-5 år) ökar från 50,6 till 63,1 procent. Den
utvecklingen borde leda till eftertanke hos tillverkarna, avslutar Jan
Snaar.

För aktuella listor över skadefrekvens per fabrikat med mera, se
www.folksam.se

För ytterligare information, kontakta:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, 0708-316 543

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07