Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt minskat utlandsägande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:08 CEST

Under första halvåret 2003 fortsatte det utländska ägandet av aktier i noterade bolag att minska. Den sista juni var utländska ägares andel 32,4 procent, vilket kan jämföras med 33,5 procent sex månader tidigare eller 42,4 procent tre år tidigare.

Det är främst amerikanska ägare som minskar sin andel av ägandet, och man kan notera att en allt större andel av utlandsägandet ligger inom EU. Den sista juni stod amerikanska ägare för 21,1 procent av det utländska ägandet och EU för 59,3 procent. Motsvarande förhållande sex månader tidigare var 21,3 procent för USA och 58,1 procent för EU. Trenden blir än mer tydlig om man jämför med förhållandet tre år tidigare, då USA:s andel var 30,8 procent och EU:s 52,2 procent. Det enskilt största ägarlandet är numera Storbritannien (exklusive kanalöarna) med ett ägande värt 141 miljarder kronor.

Fondernas ägarandel stiger
De svenskregistrerade värdepappersfondernas ägarandel ökade under första halvåret 2003 från 10,5 till 11,2 procent av det totala marknadsvärdet av noterade aktier. Detta är den högsta andel som noterats sedan statistiken började produceras 1983. Anledningen till den ökande fondförmögenheten är att intresset för aktiefonder ökat, något som beläggs i SCB:s värdepappers-fondstatistik för de två första kvartalen 2003.

Hushållens ägarandel ökar
Hushållens andel av ägandet ökade under första halvåret 2003 med 0,2 procentenheter till 14,5 procent. Detta innebär att den stigande trenden fortsatte. I linje med den stigande börsen ökade såväl genomsnittsvärdet som medianvärdet i hushållens aktieportföljer – genomsnittet med 8 000 kronor till 125 000 kronor och medianvärdet med 1 000 kronor till 11 000 kronor. Kvinnornas andel av hushållens aktieinnehav minskade något under perioden och uppgick den sista juni 2003 till 30,6 procent.

Börsvärdet stiger
Efter tre år av fallande börskurser uppvisades äntligen en stigande trend under första halvåret 2003. Detta medförde att det totala marknadsvärdet av bolag noterade på svenska marknadsplatser ökade från 1 869 miljarder kronor till 1 953 miljarder kronor. Trots ökningen ligger det totala värdet klart lägre än år 1997 – då det för övrigt inte ingick lika många aktielistor i statistiken och inte heller utländska aktier noterade i Sverige.

Definitioner och förklaringar:
Uppgifterna avser samtliga aktier på Stockholmsbörsens, Aktietorgets, NGM:s, Nya Marknadens och Thenberg&Kindes listor. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken fr.o.m. 2000, något de inte gjorde tidigare.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprogram
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien beräknas publiceras 2004-02-17 kl. 10.00.