Landstinget i Jönköpings län

Fortsatt minskning av vårdrelaterade infektioner i länet

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:57 CET

Antalet patienter med vårdrelaterad infektion fortsätter minska i Jönköpings län. Det framgår av den studie som gjordes i november vid länets tre sjukhus.

Av 747 inneliggande patienter inom somatisk vård hade 8,6 procent patienter en vårdrelaterad infektion. Inkluderar vi psykiatrin blir siffran 7,6 procent.
Det är något mindre än vid förra mätningen som gjordes i april 2009. Denna fjärde mätning visar också

  • att antalet vårdrelaterade infektioner i den slutna somatiska vården gått ned från 9,3 till 8,6 procent i Jönköpings län
  • att resultatet från Länssjukhuset Ryhov är 9 procent mot 9,9 procent i våras
  • att Höglandssjukhuset ligger på 10,5 procent jämfört med 10,4 procent i våras
  • att Värnamo sjukhus har lägre andel jämfört med övriga sjukhus, 5,2 procent
  • att alla tre sjukhusen tillsammans i Jönköpings län har bättre resultat än riksgenomsnittet för landets sjukhus, som var 9,0 denna gång

Extra ansträngningar

Infektioner i vården kan i många fall undvikas. Därför har alla landsting och regioner satsat extra ansträngningar på att förbättra säkerheten vid våra sjukhus. Mätningen i november gjordes på alla sjukhus i Sverige för att åter igen stämma av hur arbetet med att hindra infektioner utvecklas. Totalt registrerades 20300 somatiska patienter.

Resultat för Landstinget i Jönköpings län

Patienter i somatisk sjukvård:

  • Hela länet: av 747 inneliggande patienter hade 64 en vårdrelaterad infektion, vilket är 8,6 procent av patienterna; något lägre andel än riksgenomsnittet, 9,0 procent. I våras var siffran 9,3 procent.
  • Höglandssjukhuset: av 219 inlagda patienter hade 23 patienter en VRI, (10,5 procent), jämfört med 10,4 procent vid förra mätningen. Genomsnittet för Sveriges länsdelssjukhus är 7,5 procent.
  • Länssjukhuset Ryhov: av 355 inlagda patienter hade 32 patienter en VRI, (9 procent), mot 9,9 % i våras. Genomsnittet för länssjukhus i landet är 8,3 procent.
  • Värnamo sjukhus: av 173 inlagda patienter hade 9 patienter en VRI, (5,2 procent). Vid förra mätningen 6,5 procent.
  • De psykiatriska klinikerna i länet: av 116 registrerade patienter på mätdagen hade. 2 patienter en VRI, (1,7 procent). Genomsnitt i landet: 1,3 procent av 3330 registrerade patienter.

Bra, kan bli bättre

- Nu efter tre punktprevalensmäningar där alla tre sjukhusen i länet var med ska vi djupdyka i siffrorna och försöka kartlägga skillnader i vården, säger Sofia Wetterbrandt, ansvarig för sammanställningen från Landstinget i Jönköpings län. Förutom antalet patienter med en vårdrelaterad infektion registreras alla patienter med riskfaktorer för infektioner, till exempel katetrar och kirurgi. Vi ska titta närmare på förekomsten av riskfaktorer, ålder och kön.

Mer arbete måste göras

- Vi ligger under riksgenomsnittet men våra siffror har inte förbättrats så mycket över tid. Mer arbete måste göras.
Mätningar i Landstinget av följsamhet till basala hygienrutiner har blivit obligatoriskt för alla kliniker i länet och resultaten förbättras hela tiden. I vår genomför vi en studiecirkel för vårdteam som vill arbeta med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Viktigt för patienters trygghet

- Det är viktigt för våra patienters trygghet att veta att Värnamo sjukhus har en låg andel infektioner jämfört med riket. Vi ligger stadigt bland de lägsta i landet, men vi är självklart inte nöjda förrän vi får ner dem ytterligare, säger Ann-Christine Johansson, sjukvårdsdirektör på Värnamo sjukhus.

Frågorna runt VRI mer komplexa

Carsten Offenbartl, chefläkare, Höglandets sjukvårdsområde, säger så här:
- De aktuella siffrorna visar en marginellt lägre andel vårdrelaterade infektioner, VRI, i november 2009 jämfört med tidigare mätningar. Det går tyvärr inte att säga att vi har särskilt annorlunda resultat nu jämfört med för ett år sedan. Sannolikt är frågeställningarna runt VRI mer komplexa och svårare att förändra än vi tidigare hoppats på.

Öka förståelsen för problemet

- Nu får vi gå på djupet med resultaten för att försöka öka förståelsen för problemet. Ett sätt kan vara att belysa vilka patientgrupper som drabbas utifrån olika medicinska riskfaktorer. Möjligen kan skillnaderna mellan sjukvårdsområdena ha sin förklaring i sådana faktorer.
- Oavsett skillnaderna är det viktigt att arbetet med patientsäkerhet fördjupas i alla våra verksamheter.
Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör, Höglandets sjukvårdsområde, instämmer i det som Carsten Offenbartl säger och tillägger:
- Vi får nu jobba vidare med de här frågorna!

Fakta om mätningen

Det är unikt i världen att ett helt lands sjukvård redovisar öppet för varandra en sådan här mätning. Om sjukvården lyckas halvera andelen infektioner innebär det att flera tusen patienter årligen i Sverige slipper att bli infekterade. Jämfört med förra mätningen är det 40 000 färre patienter som drabbats av en vårdrelaterad infektion.

Så här görs mätningen:

Vårdpersonal har själva bedömt och registrerat om en infektion är vårdrelaterad eller inte. Det är ingen vetenskaplig undersökning. Syftet är att tydliggöra att det krävs mer förebyggande arbete för att färre patienter ska drabbas av infektioner på sjukhus.
Mätningen ger varje sjukhus och vårdavdelning möjlighet att jobba med att halvera sitt eget resultat.
Syftet är alltså att sjukvården ska bli bättre, inte att jämföra sjukhus eller landsting. Många faktorer spelar in på resultatet den aktuella dagen. Ytterligare en ny nationell mätning ska göras våren 2010.
Mätningen visar att de tre vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner är urinvägsinfektioner, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Fakta om åtgärder

Vårdrelaterade infektioner omfattar 5 av 14 områden i Landstingets satsning ”Säker vård – alla gånger”. Här är några huvudpunkter i de åtgärdspaket som Landstinget använder för att förebygga infektioner:

1. Katetrar som sätts in i blodbanan
Området kring katetern, och det för kroppen främmande material som katetern innebär, är extra känsligt för bakterieangrepp. Oftast är det svårt sjuka patienter som behöver en kateter in i blodet.
Det är viktigt att katetern läggs in under samma sterila förhållanden som under en operation. Katetern ska ses till varje dag. Då ska personalen också ta ställning till om den behövs.

2. Sårinfektioner efter operation
Rätt sorts antibiotika ska användas på rätt sätt inför operationer för att förebygga bakterieangrepp i operationssåret.

3. Vård i respirator
Huvudändan på sängen hos patienter som vårdas i respirator ska ha en lutning på 30-40 grader. Patienten ska ”väckas” dagligen. Tänderna ska göras rena två gånger om dagen.

4. Multiresistenta bakterier
Bakterieodlingar tas rutinmässigt vid inläggning på patienter som bedöms vara riskpatienter, exempelvis de som nyligen vårdats utomlands.

5. Urinvägsinfektioner
En noggrannare bedömning ska göras för att hitta riskpatienter.
Urinkatetrar ska bara sättas in efter ordination av läkare.

Läs mer

Landstingets webbplats Säker vård (nytt fönster):

Sveriges kommuner och Landsting (nytt fönster):

Kontakt:
Sofia Wetterbrandt, hygiensjuksköterska
enheten för smittskydd och vårdhygien
036-325977 eller 0730-395977
sofia.wetterbrandt@lj.se

Inger Hansen, vårdutvecklare, Höglandets sjukvårdsområde, 0381-35768
Eva-Mari Blomqvist, vårdutvecklare, samordnare, Värnamo sjukvårdsområde, 0370-697 027
Margaretha Strömberg, vårdadministrativ chef, Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 20 06

Följande personer nås via växeln 036-32 10 00:

Chefläkare:
Carsten Offenbartl, Höglandets sjukvårdsområde
Carsten Frisenette-Fich, Jönköpings sjukvårdsområde
Freddy Johansen, Värnamo sjukvårdsområde

Sjukvårdsdirektörer:
Ann-Christine Johansson, Värnamo,
Karl Bartoll, Jönköping
Christina Karlsson, Höglandet.

Text: Rolf Bardon, Landstinget i Jönköpings län