Ystads kommun

Fortsatt positiv ekonomi för Ystads kommun

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:47 CET

Ystads kommuns bokslut 2006 visar på en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.

Den positiva ekonomiska utvecklingen håller i sig och 2006 års resultat blev ett överskott på 62,7 mkr (inklusive reavinster) och det är 43,6 mkr bättre än det ursprungligen budgeterade resultatet. Reavinster i samband med fastighetsförsäljningar uppgick till 11,7 mkr. Resultat exklusive reavinster uppgick till 51 mkr. Kommunens omsättning för året uppgick till 1361 mkr.

Finansiering (skatteintäkter, statsbidrag och räntor) och kommungemensamma kostnader (arbetsgivaravgifter, pensioner och anslag för oförutsedda behov) redovisar ett totalt överskott på 44,4 mkr. Överskottet beror främst på lägre räntekostnader, högre statsbidrag och skatteintäkter än budgeterat. Det låga ränteläget och försiktigt budgeterade skatteintäkter är främsta förklaringen till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. Extra statsbidrag har också erhållits utöver det som budgeterats.

En fortsatt strikt budgetdisciplin och kostnadskontroll har gett resultat. Samtliga förvaltningar förutom Teknik o Fastighet har överskott.

Ledning o Utveckling redovisar ett överskott på 8,2 mkr. Totalt uppgick nettokostnaderna för denna förvaltning till 142 mkr, inklusive avgift till gymnasieförbundet och räddningstjänstförbundet. En stor del av överskottet beror på ombudgeterade medel från föregående år, ökade externa intäkter samt lägre kostnader i förhållande till budget inom information och marknadsföring.

Hamnverksamheten har ett överskott i förhållande till budget på 2,9 mkr.

Barn o Utbildnings resultat blev ett överskott med 5,3 mkr. Nämndens nettokostnader uppgick till 328 mkr.

Resultatet för Social Omsorg uppgår till +3,2 mkr. Överskott återfinns inom verksamheterna Individ och Familjeomsorg samt Vård och omsorg. Totalt uppgick nettokostnaderna för nämnden till 400,7 mkr och bruttokostnaden till 476 mkr.

Miljö o Bygg redovisar ett överskott på 911 kkr. Totalt uppgick nämndens nettokostnader till 10,8 mkr.

Kultur o Fritids resultat blev ett överskott på 112 kkr. Totalt uppgick nettokostnaderna till 46,8 mkr.


Teknik o Fastighet fick ett överskott på 6,9 mkr men då ingår 10,6 mkr vilket avser realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar. Förvaltningens verkliga resultat exklusive reavinster och affärsdrivande verksamheter uppgick till -6,2 mkr. Förvaltningens underskott beror till största delen på ökade kostnader för fastighetsdrift och löpande fastighetsunderhåll samt extraordinär vinterväghållning. Totalt uppgick nettokostnaderna till 33,7 mkr och bruttokostnaderna till 310 mkr. Av de affärsdrivande delarna har avfallsenheten ett överskott på 2,6 mkr och vatten- och avloppsverksamheten ett underskott på 120 kkr.

Årets investeringar uppgick till 88,2 mkr. Bland de största investeringarna för året återfanns renovering/ombyggnad av Nya Rådhuset, färdigställande av Ungdomens hus, ombyggnad av Parkskolan samt nya idrottsplatsen.

Kommunens goda resultat och likviditet har medgivit en amortering av den långfristiga låneskulden med 20,8 mkr.Allmänna slutsatser

Den goda resultatutvecklingen från 2005 (+48,6 mkr) fortsätter med ännu högre överskott för 2006. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts för året. Kommunalskatten har från och med 2007 sänkts med 25 öre till 20,11 kr.

Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Det är viktigt att hålla greppet om kostnadsutvecklingen och vara vaksam på befolkningsförändringar och andra omvärldsförändringar som påverkar den kommunala verksamheten. Ekonomin måste vårdas genom fortsatt arbete med kostnadskontroll, noggrann uppföljning och utvärdering. För de kommande åren är de angeläget att bibehålla goda resultat för att finansiera investeringar, ökande pensionsutbetalningar och de pensionsförpliktelser som ligger utanför balansräkningen. Buffert behövs också för att kunna klara ökade räntekostnader på kommunens stora låneskuld.

Positivt för 2006 och för framtiden är Ystads kommuns attraktion som boendeort. Målsättningen att kommunen skall öka antalet invånare med 1% har uppnåtts för året. Befolkningsökningen uppgick till 272 personer.


Kontaktperson:

Ekonomichef Marcus Nilsson, Ledning o Utveckling, 0411-577120 marcus.nilsson@ystad.se