Hägglunds Drives

Fortsatt positiv marknad och god resultatutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:00 CEST

• Orderingången för första halvåret uppgick till 1 008 MSEK (989)
• Nettoomsättningen steg med 7 procent till 815 MSEK (759)
• Organisk tillväxt (valutajusterad) 10,6 procent
• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 162 MSEK (127), en ökning med 28 procent
• Resultat efter skatt var 109 MSEK (84)
• Marknadstillväxten fortsatt positiv. De två största segmenten gruv- och materialhantering samt marin och offshore uppvisade mycket god utveckling liksom marknaderna i Norden och övriga Europa
• Stor order från sockerindustrin i Belize, motsvarande ca 34 MSEK

Under det första halvåret har världsmarknaden kännetecknats av fortsatt höga energipriser och god efterfrågan på råvaror, dock med en viss avmattning i tillväxttakten.

Avsättningen för Hägglunds Drives produkter har varit fortsatt god, i synnerhet inom koncernens råvarunära segment. De två största segmenten gruv- och materialhantering samt marin och offshore uppvisade en mycket god orderingång, medan papper och massa samt socker har haft en svagare utveckling än under samma period 2006.

Tillväxten i Norden och övriga Europa har varit stark. Nordamerika, Asien och Australien har utvecklats i lugnare takt, dock med en betydande återhämtning i Kina under andra kvartalet.

Resultatutvecklingen har varit fortsatt stark tack vare ökade volymer, förbättrade marginaler och högt resursutnyttjande inom produktionen. Rörelseresultatet för första halvåret steg med 28 procent och uppgick till 162 MSEK. Rörelsemarginalen var 19,9 procent, en förbättring med 3,2 procentenheter. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +112 MSEK, jämfört med +115 MSEK föregående år.

Det nya säljbolaget i Sydafrika är under uppbyggnad och rekrytering pågår. Verksamheten beräknas vara i full drift mot slutet av året.
- Målet är att fortsätta att växa, etableringen i Sydafrika är det senaste exemplet på vår expansion ute i världen. Utvecklingsmöjligheterna är goda – Hägglunds Drives verkar på en stark marknad, med högkvalitativa produkter och mycket kompetenta medarbetare” säger Per Nordgren, VD.

För mer information:
Per Nordgren, VD, tel 0660 870 01, mobil 070-398 16 06

Delårsrapporten finns att ladda ner på www.hagglunds.com