Jernhusen AB

Fortsatt positiv utveckling av verksamheten

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:39 CEST

Jernhusens rörelseresultat uppgick till 88 (86) MSEK under första kvartalet 2009. Lägre räntekostnader motverkas av negativa värdeförändringar på våra fastigheter. Periodens resultat var därmed i nivå med samma period föregående år. Den 9 april verkställdes fusionen mellan Jernhusen AB (publ) och moderbolaget AB Swedcarrier vilket innebär att Jernhusens eget kapital har stärkts med drygt 550 MSEK.

- Resultatet från den löpande förvaltningen är fortsatt positiv, driftöverskottet ökade med 8 procent till 103 MSEK. Lågkonjunkturen påverkar självklart hyresmarknaden, men som motvikt ser vi ett lågt ränteläge och ett ökat resande, säger Per Berggren, vd i Jernhusen. Utvecklingen förpersontågtrafiken är fortsatt mycket positiv och förväntas fortsätta att öka under de kommande åren.

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 220 (199) MSEK, varav övriga intäkter ökade med 23 procent till 48 (39) MSEK.
  • Driftöverskottet uppgick till 103 (95) MSEK, en ökning med 8 procent. Rörelseresultat belastades med högre affärsutvecklingskostnader om 6 MSEK och uppgick därmed till 88 (86) MSEK.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till - 8 (4) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 36 (33) MSEK vilket motsvarar 8,90 (8,30) kronor per aktie.
  • Investeringarna uppgick till 189 (88) MSEK. Det största projektet är uppförandet av det miljösmarta Kungsbrohuset i stadsdelen Västra City i Stockholm.
  • Resultat efter finansiella poster för 2009 prognostiseras att bli i nivå med 2008.

För mer information:
Per Berggren, vd Jernhusen, 070-553 80 48
Anders Bäck, vice vd/ekonomidirektör Jernhusen, 070-623 62 55