Marginalen Bank

Fortsatt resultatökning för Marginalen Bank under tredje kvartalet.

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 14:21 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för perioden januari – september 2016. Kvartalets rörelseresultat steg med 21% till 43,8 mkr. Kreditförlusterna minskade från föregående kvartal och ligger fortsatt på en jämförelsevis låg nivå. Under kvartalet har banken fått medlemskap i RIX vilket stärker oberoendet och ger möjlighet att agera som en självständig aktör på den svenska bankmarknaden.

- Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på att förenkla våra kunders ekonomiska vardag och har under kvartalet gjort ytterligare förbättringar i våra digitala tjänster. Vi har även haft ett stort fokus på våra likviditetsmått och har i linje med detta viktat om vår inlåning mot högre andel tidsbunden inlåning, säger Charlotte Strandberg, tf VD i Marginalen Bank.

Under kvartalet har arbetet med att fullfölja förvärvet av Sergelbolagen från Telia Company fortsatt, och slutförande av affären beräknas ske under fjärde kvartalet. Sarah Bucknell avgick på egen begäran under september och extern rekrytering av ny VD pågår.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal:

  • Rörelseresultatet steg med 21% till 43,8 mkr (36,1)
  • Periodens resultat efter skatt steg med 17% till 32,7 mkr (28,0)
  • K/I ökade till 65,5% (61,2)
  • Utlåningen till allmänheten ökade till 13 534,9 mkr (13 381,8)
  • Avkastningen på eget kapital steg till 10,6% (8,9)
  • Räntenettot minskade till 137,5 mkr (147,2)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,5% (1,1)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,1% (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,8% (16,4)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 november kl.14.21.

­­­______________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Christina Johansson, Kommunikationschef, +46 70 542 1734, christina.johansson@marginalen.se eller

Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.