Finansdepartementet

Fortsatt satsning på bostadsbyggandet i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:33 CEST

Som ett led i arbetet med att få bukt med bostadsbristen föreslår regeringen i budgetpropositionen förbättrade statliga kreditgarantier för bostadsbyggandet. Förändringen innebär att statliga kreditgarantier kan ges upp till 90 % av ett marknadsvärde upp till 2 miljoner kronor per lägenhet. Dessutom föreslås att garantierna ska grundas på civilrättsliga avtal i stället för att vara regelstyrda. Förändringarna blir tidsbegränsade till och med 2006.

Regeringen aviserar också en undersökning av förutsättningarna för att använda de statliga markinnehaven i Stockholmsregionen mer aktivt för bostadsbyggande.

Regeringen överväger dessutom infrastruktursatsningar som möjliggör ett ökat bostadsbyggande, särskilt i Stockholmsregionen. Förslagen i landshövding Mats Hellströms rapport om bostadsbyggandet i Stockholmregionen bereds inom ramen för arbetet med kommande infrastrukturproposition.

- Vi aviserar nu ett antal ytterligare initiativ för att stimulera bostadsbyggandet. Tillsammans med den nya investeringsstimulansen som trädde i kraft den 15 augusti är min förhoppning att dessa förslag ska leda till att bostadsbyggandet tar fart på allvar, inte minst i Stockholmsregionen, säger kommun- och bostadsminister Lars-Erik Lövdén.

Befolkningsminskningen i vissa kommuner leder i många fall till ett ökat antal tomma lägenheter i främst det kommunala bostadsbeståndet. Ett nytt statligt bolag har nu bildats och kapitaliserats med 40 miljoner kronor. Bolagets syfte är bland annat att ta över och utveckla eller avveckla övertaliga bostäder. Vasallen AB har också bildat ett dotterbolag som på kommersiella villkor kan överta tomma lägenheter. Bolaget kapitaliseras med 500 miljoner kronor och fusioneras sedan med det nya statliga bolaget.

Genom tillkomsten av dessa bolag förbättras möjligheterna för Statens bostadsnämnd att aktivt medverka i omstruktureringen av kommunala bostadsföretag.

Pressekreterare
Ulrika Borg
08- 405 15 99
070- 575 15 99