Acando

Fortsatt stabil omsättning och stark finansiell ställning

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 10:37 CEST

  • Nettoomsättningen uppgick till 792 MSEK (833), en minskning med 5 procent jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, blev 59 MSEK (76), en minskning med 22 procent. Omstruktureringskostnader uppgår till 20 MSEK och avser kostnader för uppsagd personal från Göteborgskontoret. Rörelseresultat, inklusive omstrukturerings-kostnader, blev 39 MSEK (76), en minskning med 49 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 38 MSEK (89), en minskning med 57 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34 MSEK (108), en minskning med 68 procent.
  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2009 till 153 MSEK (138), en ökning med 11 procent jämfört med 30 juni 2008.
  • Resultat per aktie inklusive omstruktureringskostnader var 0,49 SEK (1,13) efter utspädning, en minskning med 57 procent.


Andra kvartalet 2009 jämfört med andra kvartalet 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till 383 MSEK (424), en minskning med 10 procent jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet blev 17 MSEK (38), en minskning med 55 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 17 MSEK (38), en minskning med 55 procent.
  • Resultat per aktie efter utspädning var 0,22 SEK (0,49), en minskning med 55 procent.

Läs hela rapporten i bifogad pdf.