Almega

Fortsatt stark efterfrågan på privata vårdtjänster

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 10:16 CEST

Efterfrågan hos privata vårdföretag är fortsatt hög, antalet anställda har ökat, samtidigt som antalet patienter sjunkit något. Det konstateras i andra kvartalets Vårdindikatorn.

Efterfrågetrycket på vårdtjänster kvarstår på en hög nivå även andra kvartalet. Värdet 8 (på en tiogradig skala) tyder på att man upplever en stark efterfrågan på tjänsterna.
Antalet anställda har ökat med drygt 17 procent samtidigt som antalet patienter sjunkit med 8 procent. Patientminskningen kan vara en möjlig effekt av att en del av kvartalet infaller under semester och ledighet då en del av vårdföretagen drar ner på sitt öppenhållande eftersom många patienter är bortresta.

Kvalitet och valfrihet viktigt
Det är kvaliteten på tjänsten som patienterna värderar högst i valet av utförare, följt av bland annat väntetid och tillgänglighet. Den minst viktiga aspekten för valet av vårdgivare är om vården utförs i privat eller offentlig regi.

Viktigt att själv kunna välja vårdgivare
79 procent tycker det är viktigt eller mycket viktigt att själv kunna välja vårdgivare. Människor i södra och västra delarna av landet tycker detta är mer viktigt än boende i norr. Kvinnor och åldersgruppen 56 år eller äldre är grupper som ser detta som särskilt viktigt.

Att vara med och påverka sin vårdsituation ses som viktigt eller mycket viktigt av 91 procent. Det är en ökning med 3 procentenheter från första kvartalet.

Svenskar positiva till privat vård
Hela 61 procent av allmänheten är positiva eller till och med mycket positivt inställda till att offentlig finansierad vård drivs i privat regi. Det är en ökning med 3 procentenheter sedan förra kvartalet. Mest positiv till privat bedriven vård är boende i Väst- och Sydsverige, följt av Stockholmsområdet och övre Norrland.

Statistik
Mellan åren 1993 till 2005 har antalet vårdföretag ökat från 5 000 till 12 600. Sex av tio privata vård- och omsorgsföretag är idag lokaliserade i något av storstadslänen.

År 2000 fanns 146 privat drivna vårdcentraler vilket var 14 procent av samtliga vårdcentraler. 2004 var motsvarande siffra 250 respektive 24 procent.

Inom primärvården svarar privata vårdgivare för 20,4 procent av nettokostnaderna. Det motsvarar cirka 5,3 miljarder kronor år 2004. Kommuner och landsting har ökat sina inköp av vård- och omsorgstjänster från privata företag från 16 miljarder kronor 1998 till 32 miljarder kronor 2005.

Sveriges största sektor
År 2004 var 665 000 personer sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn. Det motsvarar 16 procent av alla sysselsatta vilket gör sektorn till Sveriges största. Enligt Nutek har antalet sysselsatta inom privat vård och omsorg ökat med 64 000 personer under perioden 1991 till 2004. Samtidigt har antalet offentligt sysselsatta minskat med 73 000 personer. Det innebär att andelen privat anställda har ökat från 6 till 15 procent.

Fakta om indikatorn
Vårdindikatorn är en kvartalsvis återkommande rapport som syftar till att ge en bild av den privata vårdbranschens utveckling. Den tas fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Malin Ilbäckens ledning. Statistiken utgår från ett urval bestående av 200 medlemsföretag (stora som små) i Vårdföretagarna. Vårdtagarundersökningen omfattar cirka 1 000 privatpersoner och genomförs som en webb-baserad undersökning en gång per kvartal.

För mer information:
http://www.almega.se

http://www.vardforetagarna.se

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-345 69 99

Malin Ilbäcken
analytiker vid HUI
tel. 08-762 72 92

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.