Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt stark tjänstebalans

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 10:00 CEST

Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 55 miljarder kronor. Det är i nivå med samma period föregående år då överskottet uppgick till 56 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med tjänster har fortsatt utvecklats starkt och gav ett överskott på 37 miljarder kronor. Överskottet i utrikeshandeln med varor ökade också jämfört med samma period föregående år och uppgick till 25 miljarder kronor.

Ökad utländsk konsumtion vid resande i Sverige

Bland tjänsteslagen uppvisar övriga affärstjänster, licenser och royalties samt data- och informationstjänster störst överskott. Störst förändring, jämfört med samma kvartal föregående år, är att underskottet i posten resor har minskat från drygt 4 miljarder kronor till knappt 1 miljard kronor. Det minskade underskottet beror på utländska resenärers ökade konsumtion vid resande i Sverige.

Ökat nettoutflöde i avkastning på portföljinvesteringar

Avkastningen på portföljinvesteringar, som uppvisar säsongsvariation beroende på svenska företags utdelningar, gav ett nettoutflöde på 14 miljarder kronor under andra kvartalet. Under samma kvartal 2011 var motsvarande belopp 9 miljarder kronor. Det ökade nettoutflödet beror främst på ökade utdelningar på svenska aktier.

Utflöde i den finansiella balansen

Den finansiella balansen resulterade i ett nettoutflöde på 14 miljarder kronor. Direktinvesteringar, övriga investeringar samt valutareserven bidrog med nettoutflöden medan portföljinvesteringar och finansiella derivat genererade nettoinflöden.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto  

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____339310.aspx

Betalningsbalansen, miljarder kr netto

Publikation

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2012

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jon Smedsaas
Tfn 08-506 947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Fredrik Öhrström
Tfn 08-506 941 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se